دیدگاه پرسنل پرستاری در مورد اهمیت عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آموزش به بیمار

پیام:
چکیده:
مقدمه

آموزش فرآیندی متقابل است که طی آن یادگیری صورت می گیرد و از طریق آن رفتارهای فرد تحت تاثیر واقع می گردد. هدف از آموزش به بیمار کمک به فرد جهت بهبود زندگی، رسیدن به حداکثر رشد جسمی روانی و تقویت اعتماد به نفس می باشد. پرستاران نسبت به سایر کارکنان کادر درمان بیشتر در تماس مداوم با بیمار و خانواده وی هستند و بنابراین بهتر می توانند نیازهای آموزشی بیمار را شناسایی و در جهت رفع آن بکوشند. هدف از این مطالعه تعیین مهم ترین عوامل بازدارنده و تسهیل کننده در امر آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران بیمارستان های دولتی شرق گیلان بود.

روش ها

این پژوهش یک مطالعه توصیفی - مقطعی است و واحدهای مورد پژوهش پرستاران (پرستارو بهیار) بودند. محل پژوهش را بیمارستان های دولتی شرق گیلان تشکیل می دادند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی مشتمل بر 4 بخش که قسمت اول اطلاعات دموگرافیک، قسمت دوم 16 عبارت برای بررسی اهمیت آموزش به بیمار تنظیم شده بود. قسمت سوم و چهارم پرسشنامه برای تعیین مهم ترین عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آموزشی به بیمار تنظیم شده که هر قسمت شامل 10 عبارت بود. جهت تعیین اعتبار علمی پرسشنامه از روش اعتبار محتوی و اعتماد علمی آن از آزمون مجدد استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده گردید.

یافته ها

مهم ترین عامل تسهیل کننده آموزش به بیمار علاقه و مشارکت بیمار در برنامه یزی و اجرای آموزش بیان شد (میانگین 56/4 و انحراف معیار52/0) و کمترین عامل تسهیل کننده، انتخاب و آموزش کادر ویژه برای انجام آموزش به بیمار بود (میانگین 23/3 و انحراف معیار7/0). نتایج نشان داد که مهم ترین عامل بازدارنده در امر آموزش به بیمار، نداشتن دانش و مهارت از سوی آموزش دهنده برای شناخت نیازهای یادگیری بیمار (با توجه به نوع بیماری) بود (میانگین 53/4 و انحراف معیار 61/0) و کمترین عامل بازدارنده، مخالف بودن جنسیت آموزش دهنده با بیمار ذکر شده است (میانگین 19/3 و انحراف 37/1).

نتیجه گیری

با توجه به نقش بسیار مهم علاقه و مشارکت بیمار و همچنین ارتباط خوب پرستار با بیمار، استفاده از روش های دیداری و شینداری می تواند سبب افزایش میزان مشارکت و تسهیل در شناخت نیازهای یادگیری بیمار گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1227891 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.