مقایسه ی اثر 8 هفته تمرین هوازی و تمرین مقاومتی بر نیم رخ چربی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

پیام:
چکیده:
مقدمه
در تحقیقات قبلی اثرات فعالیت بدنی و ورزش منظم در پیشگیری و به تاخیر انداختن بروز دیابت نوع 2، افزایش حساسیت انسولین و بهبود متابولیسم گلوکز مورد تایید قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه ی اثرات دو نوع تمرین هوازی و مقاومتی بر نیم رخ چربی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 بود.
روش ها
به همین منظور، تعداد 45 نفر بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 به روش نمونه گیری هدفمند در دسترس، انتخاب و سپس به طور تصادفی در سه گروه تمرین هوازی، تمرین مقاومتی و شاهد قرار گرفتند. گروه های تجربی به مدت 8 هفته (سه جلسه در هفته، هر جلسه 70-45 دقیقه) به انجام تمرین های هوازی و مقاومتی زیر نظر مربی مربوط پرداختند. در طول این مدت، گروه شاهد هیچ فعالیت بدنی منظمی نداشتند و فقط پیگیری شدند. در این پژوهش، متغیرهای تری گلیسرید، کلسترول تام، لیپوپروتئین کم چگال و لیپوپروتئین پرچگال قبل و بعد از دوره های تمرینی اندازه گیری شدند. در نهایت، یافته ها با استفاده از آزمون اندازه گیری های تکراری در سطح کمتر از 05/0 مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
نتایج پژوهش نشان دهنده ی بهبود معنی دار کلسترول تام و لیپوپروتئین پرچگال پس از تمرین هوازی و بهبود معنی دار لیپوپروتئین پرچگال پس از تمرین مقاومتی بود.
نتیجه گیری
یافته های این مطالعه، نقش موثرتر تمرین استقامتی در بهبود نیم رخ چربی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در مقایسه با تمرین های مقاومتی را نشان داد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
3
لینک کوتاه:
magiran.com/p1275718 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!