نگرش دانشجویان مقطع بالینی رشته پزشکی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مورد طب مکمل و جایگزین

پیام:
چکیده:
مقدمه

مطالعاتی که در ایران صورت گرفته حاکی از استفاده شایع جامعه عمومی از طب مکمل و جایگزین است. این مطالعه جهت بررسی نگرش دانشجویان پزشکی صورت گرفته تا مسئولین مربوطه بتوانند برنامه ریزی صحیحی در مورد آموزش طب مکمل داشته باشند.

روش ها

این مطالعه در 228 نفر از دانشجویان مقطع بالینی رشته پزشکی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392انجام شد. برای بررسی نگرش از پرسشنامه ای CAIMAQ استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (851/0) تایید شد. برای توصیف داده ها از آماره های توصیفی و برای تحلیل داده ها، از تحلیل عاملی استفاده شد.

یافته ها

2/77 درصد از شرکت کنندگان، کارآموز-کارورز و بقیه دستیار تخصصی بودند.70 نفر از شرکت کنندگان مذکر بودند. 6/94 درصد شرکت کنندگان بر این عقیده بودند که سلامت روانی تاثیر به سزایی در بهبود بیماری دارد. تحلیل عاملی انجام شده نشان داد که پنج عامل 09/48 درصد واریانس نظرات شرکت کنندگان را تبیین می کنند. 4/97 درصد پاسخ دهندگان نگرش مثبت به نقش فزاینده مراقبت از سلامت در بیمار - پزشک داشتند. در مورد تمایل به طب مکمل و مداخلات آرام سازی به ترتیب 3/55 درصد و 64 درصد شرکت کنندگان نظر مثبت داشتند.

نتیجه گیری

این مطالعه نشان داد که میزان نگرش شرکت کنندگان به طب مکمل کم تا متوسط می باشد و لازم است با آموزش و استمرار آن به این افراد، دانش آن ها را نسبت به طب مکمل بهبود بخشید.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1281348 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.