ارتباط دست برتری با مبانی حرکتی در خط نستعلیق

چکیده:
دست، با هدایت قلم بر کاغذ ابزاری مهم در نوشتار و خوشنویسی است. با توجه به موقعیت متقابل دو دست و تفاوت های راست دستی و چپ دستی، می توان از وجود و چگونگی رابطه دوسویه یا تک سویه میان ویژگی های حرکتی در دست برتری و خط پرسید. آنچه این پرسش را برجسته تر می سازد معدود نظرات پراکنده و ناهمخوانی است که به نحوی از مسائل چپ دستان در خط و خوشنویسی حکایت دارد و باورهای مختلفی را درباره تناسب جهت نوشتاری و دست برتری بیان می کند. ازاین جهت، مقاله حاضر به بررسی ویژگی های حرکتی در دست برتری و خط نستعلیق و تناسب میان آن ها می پردازد و برای این منظور دو اصطلاح حرکت شناسی خط و حرکت شناسی دست برتری را مطرح می کند. در حرکت شناسی نستعلیق، حرکت خط در جهات مستقیم (افقی، عمود، مایل) و منحنی بررسی می شود. حرکت شناسی دست برتری نیز راستا و جهت ترسیم خطوط مستقیم (افقی، عمود، مایل) و منحنی را در میان راست دستان و چپ دستان می آزماید. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهند که عادات نوشتاری در میان راست دستان و چپ دستان، تاثیر چندانی در انتخاب جهت و راستای ترسیم خط ندارند. ازطرفی، نتایج حرکت شناسی راست برتری و خط نستعلیق هم سو هستند، به نحوی که راستا و جهات غالب در نستعلیق با راستا و جهات غالب در ترسیم خط میان راست دستان هماهنگ است.
این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی است و داده های آن به صورت کتابخانه ای و میدانی گردآمده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1287846 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.