مقایسه تاثیر مصرف روغن زیتون فوق بکر (اکسترا ویرجین) با ایبوپروفن بر شدت دیسمنوره اولیه (کارآزمایی بالینی متقاطع)

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
دیسمنوره اولیه یکی از شایع ترین مشکلات زنان سنین باروری است. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر روغن زیتون اکسترا ویرجین با ایبوپروفن بر دیسمنوره اولیه طراحی شد.
مواد و روش ها
در یک کارآزمایی بالینی متقاطع (IRCT2013051110804N2)، 60 دانشجوی 17 تا 30 ساله ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، به صورت در دسترس انتخاب، و به تصادف و نسبت 1 به 1 در یکی از دو گروه دریافت کننده ایبوبروفن یا روغن زیتون اکسترا ویرجین قرار گرفتند. در گروه اول از دو هفته قبل از شروع قاعدگی به مدت دو ماه روزانه روغن زیتون (روزانه 25 سی سی) را مصرف نموده و فرم ثبت وضعیت روزانه که شامل مقیاس درد خطی بصری بود، را در سه روز اول سیکل قاعدگی پر نمودند و پس از چهار هفته دوره پاکسازی در دو سیکل بعدی ایبوبروفن 400 میلی گرم هر 8 ساعت یکبار را در سه روز اول سیکل قاعدگی مصرف نمودند. گروه دوم نیز همین شیوه درمانی را طی نموده با این تفاوت که در دو سیکل اول ایبوبروفن و سپس روغن زیتون را مصرف نمودند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و به صورت خود- گزارش دهی جمع آوری شد و در محیط نرم افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون های آماری تی تست و مدل خطی آمیخته تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافته ها
اگر چه در دوره قبل از مداخله، میانگین شدت درد در دو گروه روغن زیتون و ایبوپروفن، اختلاف آماری معنی داری نداشت، ولی نتایج نشان داد که بین شدت دیسمنوره اولیه در دوره قبل از درمان با دوره های بعد از درمان (دوره های پیگیری) اختلاف آماری معنی داری وجود دارد (001/0P<). مقایسه های دو گانه نیز نشان داد که اختلاف آماری معنی داری بین مصرف روغن زیتون با ایبوپروفن و همچنین قبل و بعد از درمان در هر دو گروه درمانی وجود دارد.
نتیجه گیری
مصرف روغن زیتون فوق بکر در درمان دیسمنوره اولیه موثر است و به نظر می رسد می تواند جایگزینی برای مصرف داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1295275 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!