ارزیابی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از GIS و زمین آمار (مطالعه موردی: آبخوان دشت شهربابک)

پیام:
چکیده:
آب های زیرزمینی از منابع مهم بهره برداری ازآب در مناطق خشک و نیمه خشک می باشند. هدف از این پژوهش ارزیابی دقت روش های درونیابی جهت پیش بینی پراکنش مکانی تعدادی از شاخص های کیفی آبهای زیرزمینی دشت شهربابک واقع در غرب استان کرمان می باشد. در این مطالعه ابتدا داده های کیفی 56 حلقه چاه با توجه به پراکنش و صحت آن ها در سال آبی 91-1390 انتخاب، و سپس کنترل و بازسازی داده ها صورت گرفت. آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف نشان داد که داده ها نرمال نبوده و در نتیجه جهت نرمال سازی از داده ها لگاریتم گرفته شد. سپس با استفاده از نرم افزار GS+ بهترین مدل واریوگرام به ساختار فضایی داده ها برازش داده شد. نتایج نشان داد که برای این پارامترهای کیفیت، مدل های کروی، خطی و نمایی بهترین مدل نیم تغییرنماها می باشند. سپس تغییرپذیری آن ها با روش های مختلف درونیابی همچون کریجینگ، کوکریجینگ و عکس مجذور فاصله با توان های یک تا سه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد روش های زمین آماری برتری قابل ملاحظه ای نسبت به روش های معین داشته که روش کریجینگ بهترین روش است. در پارامترهای TDS، EC و Cl کمترین میزان RMSE در روش کریجینگ معمولی با مدل کروی به ترتیب 6/844، 1214 و 61/10 محاسبه شده است. سپس نقشه های پهنه بندی این سه عنصر با مناسب ترین روش در محیط نرم افزار ArcGIS ترسیم گردید. بررسی تغییرات مکانی و زمانی اکثر پارامترها همبستگی آن ها را با هم و روند نزولی بودن آن ها را در طول دوره مورد بررسی نشان داد. همچنین آبخوان دشت از لحاظ مصارف کشاورزی و شرب با استانداردهای ویلکاکس و شولر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج استاندارد ویلکاکس نشان داد که آب 30 حلقه از چاه های واقع در این دشت در وضعیت نامناسب بوده-اند و نتایج دیاگرام شولر غیرقابل شرب بودن آب زیرزمینی در 3/49 درصد از مساحت دشت را تایید کرد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
183
لینک کوتاه:
magiran.com/p1296338 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.