تحلیل رفتار فرمولبندی مجدد عبارت جستجوی کاربران در محیط وب با تاکید بر سبک های شناختی کلینگر و جزئینگر، تجربه وب و وظیفه جستجو

نویسنده:
پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
این مقاله رفتار فرمول بندی مجدد عبارت جستجوی کاربران را با توجه به سبک های شناختی کلی نگر و جزئی نگر، وظیفه جستجو و میزان تجربه در محیط وب بررسی می کند.
روش
این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی و با ابزار مشاهده اجرا شده است. تعداد 321 عبارت جستجو از 44 آزمودنی تحلیل شد. ابزارهای گردآوری داده ها آزمون سبک شناختی رایدینگ، پرسشنامه تجربه وب و وظایف جستجو بودند.
یافته ها
نتایج نشان داد افراد جزئی نگر از تعداد عبارت جستجوی بیشتر و طولانی تری نسبت به کلی نگرها و افراد باتجربه بالا از تعداد عبارت بیشتر و کوتاه تری نسبت به افراد باتجربه پایین برای تکمیل وظایف استفاده کردند. پنج روش (جدید، افزودن، جایگزینی، حذف، تکرار) در فرمول بندی مجدد عبارت جستجو شناسایی شد. بین مقوله افزودن و جایگزینی کلمات همبستگی قوی مشاهده شد. از نظر روش فرمول بندی مجدد عبارت جستجو در دو سبک شناختی کلی نگر و جزئی نگر و میزان تجربه تفاوت مشاهده شد و جزئی نگرها در فرمول بندی مجدد عبارت جستجو فعالانه تر از کلی نگرها عمل کردند. همچنین براساس نوع وظیفه مشخص شد که با پیچیده تر شدن وظایف، تعداد عبارت های جستجو برای تکمیل وظایف بیشتر می شود. استفاده از روش «حذف» کلمات در عبارت جستجو بعد از عبارت جستجوی «جدید» و «افزودن» کلمات به عبارت جستجو متداول تر است.
نتیجه گیری
درک اینکه چگونه کاربران عبارت های جستجوی خود را فرمول بندی می کنند و چه عواملی بر فرمول بندی عبارت جستجوی آنان موثر است می تواند از یک سو به پژوهشگران تعامل انسان و اطلاعات و توسعه دهندگان نظام های بازیابی اطلاعات در توسعه مدلی تعاملی تر و کاربرمدارتر برای جستجو کمک کند و از سوی دیگر به کاربران در ارائه پیشنهادهای موثرتر برای فرمول بندی دقیق تر عبارت جستجو که منعکس کننده نیاز واقعی آنان است و نیز بازیابی نتایج مرتبط تر یاری رساند.
زبان:
فارسی
صفحات:
191 تا 203
لینک کوتاه:
magiran.com/p1362667 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!