ارتباط سطوح آلاینده های هوا و میزان مراجعه بیماران آسمی به بیمارستان های شهر کرمانشاه (88-1387)

پیام:
چکیده:
زمینه

صنعتی شدن و رشد روزافزون شهرنشینی تاثیر مخربی بر سلامت عمومی داشته است. آسم به عنوان یکی از چالش های مهم بهداشت عمومی مطرح است. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط بین آلودگی هوا با تعداد موارد مراجعه بیماران آسمی به بیمارستان های شهر کرمانشاه می باشد.

روش ها

این مطالعه از نوع اکولوژیک و تحلیلی مقطعی می باشد. در این مطالعه اطلاعات مربوط به تعداد بیماران آسمی، سطوح غلظت آلاینده های هوا و شرایط آب و هوایی از سطح شهر کرمانشاه جمع آوری شد. برای تعیین ارتباط بین میزان مراجعه بیماران آسمی به بیمارستان های شهر کرمانشاه از رگرسیون پواسون در سطح معناداری (05/0P<) استفاده گردید.

یافته ها

نتایج آزمون آماری همبستگی نشان داد که آلاینده های هوا دو به دو با یکدیگر ارتباط معناداری دارند. بر اساس نتایج رگرسون پواسون چندمتغیره از بین آلاینده های هوا CO و O3 به ترتیب با میزان خطر نسبی 18/1 و 016/1 و بر اساس نتایج رگرسیون پواسون تک متغیره NOx، NO، NO2 و CO به ترتیب با میزان خطر نسبی 011/1، 012/1، 054/1 و 247/1 با تعداد مراجعه بیماران آسمی به بیمارستان های شهر کرمانشاه همبستگی معناداری داشتند.

نتیجه گیری

بین آلاینده های هوا (عمدتا منوکسیدکربن و ازن) با تعداد کل مراجعه کنندگان آسمی به بیمارستان های شهر کرمانشاه ارتباط معناداری وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحه:
586
لینک کوتاه:
magiran.com/p1365640 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.