جداسازی، خالص سازی و شناسایی باکتری های بومی از خاک آلوده به هیدروکربن های آروماتیک حلقوی

پیام:
چکیده:
هیدروکربن های آروماتیک حلقوی به دلایل مختلفی از جمله احتراق ناقص سوخت های فسیلی در محیط پراکنده می شوند. این مواد برای انسان و محیط زیست سمی بوده و اثر سرطان زایی دارند. پاکسازی آلودگی های هیدروکربن های آروماتیک حلقوی به سه روش فیزیکی، شیمیاییو زیستی انجام می شود. روش زیستیکه به طور معمول شامل تبدیل آلودگی به مواد غیرسمی با استفاده از فرایندهای میکربی است، موثرترین و بی ضررترین راهکار به نظر می رسد. در این تحقیق ابتدا اقدام به غنی سازی، جداسازی و خالص سازی باکتری های بومی از خاک آلوده به این ترکیبات شد و در نهایت، باکتری هایی که توانایی رشد و تولید مثل در شرایط حضور هیدروکربن های آروماتیک حلقوی را داشتند، به روش PCR شناسایی شدند. نتایج نشان داد که این باکتری ها باسیل های گرم منفی هستند که با تعیین توالی ژنوم جزء گونه هایی از شوانلا، سدوموناس و آکروموباکتر شناسایی شدند. نتایج این تحقیق کارایی باکتری ها را برای حذف آلودگی هیدروکربن های آروماتیک حلقوی از محیط های آلوده تاکید می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
42 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1374444 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!