ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی های ریشه دو رقم جو(Hordeum vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژل

پیام:
چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر رشد ریشه دو رقم جو در شرایط تنش شوری در محیط فیتوژل انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو رقم جو (یوسف و ماکویی)، سطوح پرایمینگ بذر (شاهد، هیدروپرایمینگ و پرایمینگ با 35/ 4 گرم بر لیتر اوره) و تنش شوری حاصل از نمک کلرید سدیم در چهار سطح (صفر، 1/ 0، 2/ 0 و 3/ 0 مولار) بود. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که شوری و پرایمینگ بذر بر صفات طول، حجم، وزن تر، وزن خشک، چگالی و سرعت توسعه ریشه جو اثر معنی داری داشت. اثر رقم نیز بر صفات حجم، وزن تر و چگالی ریشه معنی دار شد. شوری باعث کاهش صفات طول، حجم، چگالی، وزن تر و خشک و سرعت توسعه ریشه شد، اما اکثر صفات جو تحت تاثیر پرایمینگ بذر در سطوح صفر، 1/ 0 و 2/ 0 مولار نمک بهبود یافت و پرایمینگ با اوره بیشترین اثر مثبت را بر صفات ریشه به همراه داشت. در بالاترین سطح شوری، هیچ یک از تیمارهای پرایمینگ بذر اثر معنی داری بر صفات ریشه نداشتند. بیشترین تاثیر هیدروپرایمینگ در شرایط عدم تنش به دست آمد. رقم یوسف در مقایسه با رقم ماکوئی وزن تر و حجم ریشه بیشتری در اکثر تیمارهای شوری داشت. به طور کلی پرایمینگ بذر با اوره راهکاری مناسب برای بهبود توسعه ریشه گیاهچه های جو در مواجه با تنش شوری تا سطح 2/ 0 مولار بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p1421699 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.