بررسی اثر غلظت های مختلف کینتین و 2،4-D بر ایجاد و رشد کالوس در کشت رویان گیاه سرخدار (Taxus baccata L.)

پیام:
چکیده:
گیاه سرخدار (Taxus baccata L.) منبع اصلی پاکلی تاکسول است که در درمان سرطان زهدان و پستان به کار می رود. با توجه به این که تولید این دارو نیازمند قطع درختان سرخدار است و این گونه در خطر انقراض است ضروری است سیستم کشت بافت و ریزازدیادی آن بهینه سازی شود. در این راستا، برای تولید کالوس تاثیر 16 ترکیب مختلف از دو تنظیم کننده رشد 2،4-D (0، 5/0، 1 و 5/1 میلی گرم بر لیتر) و کینتین (0، 1/0، 5/0 و 1 میلی گرم بر لیتر) بر کال زایی و معیارهای رشد کالوس درکشت رویان سرخدار ایرانی بررسی شد. مشخص شد بهترین ترکیب موثر بر رشد ترکیب 5/1 میلی گرم بر لیتر 2،4-D و 1/0 میلی گرم بر لیتر کینتین است و القای کالوس با افزایش غلظت 2،4-D به طور صعودی افزایش می یابد. با این حال، افزایش غلظت کینتین در محدوده غلظت 5/0 تا 5/1 میلی گرم بر لیتر موجب افزایش نرخ کال زایی می شود. با این حال، کینتین اثر مثبت چندانی در رشد کالوس نشان نمی دهد و به نظر می رسد نیازی به حضور آن جهت رشد کالوس نباشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1427986 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!