مقایسه ی فراوانی پلی مورفیسم ژن 3-TIM در بیماران دچار مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم

پیام:
چکیده:
مقدمه
مولتیپل اسکلروزیس (MS یا Multiple sclerosis) یک بیماری خودایمن مزمن در سیستم عصبی مرکزی (CNS یا Central nervous system) است که با پاسخ سلول های لنفوسیت T به آنتی ژن های میلین ایجاد می شود. یکی از انواع گیرنده های سطح سلولی لنفوسیت های T مولکول های خانواده ی TIM (T-cell immunoglobulin and mucin domain) هستند که SNPهای (Single nucleotide polymorphisms) متعددی در ژن مربوط به آن ها شناسایی شده است. این SNPها همواره با بیماری های خودایمن مختلفی در ارتباط بوده اند. هدف از این مطالعه، مقایسه ی فراوانی پلی مورفیسم +4259A>C ژن 3-TIM در بیماران دچار مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم در اصفهان بود تا مشخص شود که آیا این پلی مورفیسم زمینه ساز بیماری فوق در اصفهان می باشد؟
روش ها
DNA سلول ها با استفاده از کیت استخراج DNA، از خون افراد جدا شد. در این مطالعه، از روش PCR-RFLP (Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism) استفاده کردیم. ابتدا ژن 3-TIM تکثیر شد؛ سپس، در مجاورت آنزیم خرد کننده قرار گرفت. با تکنیک الکتروفورز، قطعات حاصل از هضم آنزیمی تفکیک شد و مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
تفاوت معنی داری بین فراوانی ژنوتیپ ها و الل های پلی مورفیسم +4259A>C در بیماران و افراد سالم مشاهده شد (029/0 = P). شانس ابتلا به بیماری در افرادی که حامل الل C بودند، حدود 2 برابر افراد فاقد این الل بود (010/0 = P).
نتیجه گیری
پلی مورفیسم +4259A>C ممکن است در ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس نقش داشته باشد. برای درک بیشتر می توان، اثر این پلی مورفیسم را بر بیان و نحوه ی عمل مولکول 3-TIM بررسی کرد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p1439334 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!