بررسی ساختار جوامع بنتیک رودخانه جاجرود بر پایه شاخص های زیستی (منطقه خجیر)

پیام:
چکیده:
رودخانه جاجرود رودخانه ای باجریان دایمی آب است که در30 کیلومتری شمال شرق تهران قراردارد. افزایش صنایع فعال درمنطقه جاجرود و دفع غیراصولی پساب های صنعتی و شیمیایی موجب آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی این منطقه شده است.در این مطالعه جامعه بنتوزدر سه ایستگاه مورد بررسی قرارگرفت که مطابق با شاخص های هلسینهوف و EPT مناطقی که دورتراز حضورفعالیت های انسانی بودند و فرصت خودپالایی رودخانه نیزدر آن هابیشتر بود دارای آبی با کیفیت نسبتا مناسب بودند، اما منطقه ای که به سازه ها و سکونت انسانی نزدیکتراست، شرایط کیفی آب بسیار ضعیف بود.در این مطالعه جوامع کفزی شناسایی شده با بیشترین فراوانی در هرسه ایستگاه از Ephemeroptera بودندکه بنابرشرایط رودخانه ای خانواده های متفاوتی راشامل می شدند.همچنین با افزایش آلودگی تنوع گونه ای کاهش داشته و فراوانی گونه های مقاوم به کمبود اکسیژن مشاهده شد.با استفاده ازآنالیزخوشه ای تشابه بین ایستگاه های موردمطالعه براساس حضور کفزیان وشاخص های به کاربرده شده نیز به دست آمد که تاییدی برمطالعات آزمایشگاهی بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -84
لینک کوتاه:
magiran.com/p1441285 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!