شناسایی مدل دینامیکی هواپیما با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

پیام:
چکیده:
در این مقاله، روشی جهت شناسایی مدل دینامیکی هواپیما در حالت 6 درجه آزادی، با استفاده از شبکه ی عصبی ارائه می شود. برای مدلسازی با شبکه های عصبی، آگاهی قبلی نسبت به ویژگی های سیستم چندان مورد نیاز نیست و می توان با بکارگیری مجموعه ای از ورودی ها و خروجی های ثبت شده ی سیستم، عملیات شناسایی را انجام داد. لذا این شیوه برای هواپیما که تعیین مقادیر دقیق جرم، ممانهای اینرسی، مشتقات پایداری و کنترل و... دشوار است، مناسب می باشد. برای آموزش شبکه ها، از داده های به دست آمده از پرواز هواپیما استفاده می گردد و پس از آن، این شبکه ها جایگزین معادلات دینامیکی حاکم بر حرکت هواپیما می شوند. این مدل، فرضیات ساده کننده ی موجود در روابط تحلیلی و عدم قطعیت ها را حذف کرده و تست های گوناگون انجام گرفته، صحت عملکرد و تعمیم دهی مناسب آن را نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1456682 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!