ارزیابی طبقه بندی Bleck در متاتارسوس ادکتوس و ارائه طبقه بندی جدید با استفاده از اسکن کف پا

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
طبقه بندی Bleck، روش رایج در ارزیابی متاتارسوس ادکتوس (MA) است که با برخی محدودیت ها و مشکلات همراه است. اسکن کف پا یکی از روش های نوین در معاینه اندام تحتانی است. ما در این مطالعه به بررسی کارایی یک روش جدید بر اساس اسکن کف پا در تعیین شدت MA و میزان تطابق آن با روش Bleck پرداختیم.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی، 100 نفر که به طور مساوی در یکی از 4 گروه تقسیم بندی Bleck (نرمال- MA خفیف- MA متوسط- MA شدید) قرار داشتند، بررسی شدند. اسکن پا برای این افراد انجام و در تصاویر کف پای به دست آمده، نسبت فاصله عرضی پا در سطح مفصل متاتارسوفالانژیال پنجم و خط مماس بر لبه خارجی پا (a) به عرض پا در سطح مفاصل متاتارسوفالانژیال (b) محاسبه شد. سپس این نسبت ها بین افراد 4 گروه با استفاده از آزمون Anova one-way مقایسه شد.
یافته ها
میانگین نسبت a/b درگروه نرمال 0/02 و با انحراف معیار 0/02 محاسبه گردید. این نسبت در MA خفیف 0/1 و با انحراف معیار 0/01 و در MA متوسط 0/159 و با انحراف معیار 0/03 محاسبه و همچنین در MA شدید نسبت مذکور 0/216 و با انحراف معیار 0/025 محاسبه شد. اختلاف گروه ها از نظر آماری کاملا معنادار بود (0/001>P). میانگین a/b در گروه ها کاملا با تقسیم-بندی Bleck همخوانی داشت و از نرمال به MA شدید بطور معناداری افزایش یافت (0/052>P).
نتیجه گیری
نتایج این روش جدید کاملا با تقسیم بندی Bleck همخوانی دارد و با توجه به اینکه در این روش یک مقیاس عددی تعریف می شود، پیشنهاد می شود تا در ارزیابی بیماران دچار MA از آن استفاده شود. البته نیاز است تا در مطالعات گسترده-تری، بررسی های بیشتری در این زمینه انجام شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
48 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1463227 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!