ساخت سازه ی ژنی pBud.CE4.1 IFNβ Wild Type و بررسی سطح بیان ژن اینترفرون بتای انسانی در رده ی سلولی HEK293 ترانسفکت شده با این سازه

پیام:
چکیده:
مقدمه

اینترفرون بتا، از جمله سایتوکاین های مهمی است که در پاسخ به عوامل محرک و آنتی ژن ها بیان می شود و در فرایندهای ایمنی و التهاب نقش دارد. در این پژوهش، ضمن کلون نمودن ژن اینترفرون بتا در وکتور pBud.CE4.1، سطح بیان این ژن در مقایسه با حالت بیان پایه در رده ی سلولی انسانی HEK293 با استفاده از روش (Real-time PCR (Real-time polymerase chain reaction بررسی گردید.

روش ها

توالی ژن اینترفرون بتا با استفاده از پرایمرهای اختصاصی حاوی جایگاه برش آنزیمی KpnI و BglII از روی وکتور pSVMdhfr حاوی این ژن تکثیر شد و سپس، در وکتور pBud.CE4.1 خطی شده با آنزیم های پیش گفته، کلون گردید. ساختار وکتور نوترکیب، با استفاده از روش هضم آنزیمی، Colony PCR و تعیین توالی، بررسی و در نهایت، به درون باکتری مستعد Escherichia coli TOP10 ترانسفورم شد. پس از تکثیر، پلاسمید نوترکیب استخراج و به رده ی سلولی HEK293 ترانسفکت گردید. استخراج RNA، سنتز (cDNA (Complementary DNA و بررسی سطح بیان با استفاده از روش Real-time PCR صورت گرفت.

یافته ها

ژن اینترفرون بتا، تحت پروموتر eEf1a وکتور با موفقیت در رده ی سلولی HEK293 بیان شد. سطح بیان این ژن در اثر ترانسفکشن، 9/ 79 برابر افزایش نسبت به شاهد را نشان داد. ترانسفکت وکتور فاقد ژن، افزایش بیان 87/ 2 برابری را نشان داد که احتمال می رود، به علت ورود یک ژنوم بیگانه باشد.

نتیجه گیری

پروتئین های تولید شده در سیستم های پروکاریوتی، فاقد گلیکوزیلاسیون می باشند و در نتیجه، خواص فیزیکوشیمیایی متفاوتی نسبت به حالت طبیعی دارند. بنا بر این، بیان ژن هدف در سلول انسانی تحت پروموتر قوی وکتور انتخابی، از مزایای پژوهش حاضر است. انجام مطالعات پروتئینی در این زمینه، می تواند هدف مطالعات آتی باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1691 -1700
لینک کوتاه:
magiran.com/p1468905 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.