بررسی ترجیح میزبانی و تاثیر سطوح مختلف جمعیت Helicotylenchus digitiformis بر برخی از گیاهان زراعی

پیام:
چکیده:
ترجیح میزبانی نماتد Ivanova، 1967 Helicotylenchus digitiformis، در دو آزمون مجزا، با جمعیت های اولیه 49/ 1 و 33/ 4 نماتد در گرم خاک، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در شرایط گلخانه انجام شد. نتایج نشان داد که همه گیاهان مورد آزمایش، شامل پنبه (دلتاپاین 16)، چغندرقند (Pb8)، چمن (اسپورت)، ذرت (هیبرید 704)، شبدر (ایرانی)، طالبی (سمسوری)، کلزا (طلایی)، گندم (شیراز)، گوجه فرنگی (راتگرز) و یونجه (همدانی)، میزبان این نماتد هستند، اما بالاترین فاکتور تولیدمثل و جمعیت نهایی نماتد مربوط به پنبه و ذرت بود. همچنین به منظور تعیین سطوح جمعیت خسارت زای گونه H. digitiformis روی هر یک از گیاهان ذرت (هیبرید 704) و پنبه (رقم دلتاپاین 16) دو آزمون جداگانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، با جمعیت مزرعه ای، نصف جمعیت مزرعه ای و شاهد، به ترتیب با 33/ 4، 16/ 2 و صفر نماتد در گرم خاک، با شش تکرار در شرایط گلخانه و میکروپلات انجام شد. نتایج نشان داد که تیمارهای جمعیت مزرعه ای و نصف جمعیت مزرعه ای در شرایط میکروپلات و تیمار جمعیت مزرعه ای در شرایط گلخانه باعث کاهش معنی دار اکثر شاخص های رشدی گیاه ذرت نسبت به شاهد گردیدند. با وجود تکثیر نماتد بر روی رقم دلتاپاین 16 پنبه و داشتن فاکتور تولیدمثل بالاتر از یک در تیمارهای دارای نماتد، هیچ یک از سطوح جمعیتی در شرایط گلخانه و میکروپلات کاهش معنی داری بر روی شاخص های رشدی گیاه نسبت به شاهد ایجاد نکرده و به نظر می رسد رقم مذکور در شرایط آزمون های انجام شده نسبت به سطوح جمعیتی نماتد متحمل باشد. همچنین آزمون مشابهی روی دو رقم گندم پیشتاز و شیراز، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تکرار در شرایط میکروپلات انجام گردید. از بین چهار سطوح جمعیت 49 /1، 75/ 0، 50/ 0 و صفر نماتد در گرم خاک تنها تیمار دارای 49/1 نماتد در گرم خاک روی اکثر شاخص های رشدی رقم پیشتاز موثر بوده و کاهش معنی داری نسبت به شاهد ایجاد نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
245 تا 262
لینک کوتاه:
magiran.com/p1481545 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!