بررسی رابطه سبک های دلبستگی باابراز وجود دردانشجویان دانشگاه های کاشان

چکیده:
پژوهش های انجام شده درباره نظریه دلبستگی، بیان گر اهمیت آن در ابعاد متعددی از زندگی افراد می باشد. بر طبق این نظریه، کیفیت دلبستگی تبیین کننده تفاوت های فردی در تنظیم روابط بین فردی می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های دلبستگی با ابرازوجود در دانشجویان انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه ی آماری، دانشجویان دانشگاه های کاشان در سال تحصیلی 91-90 بودند که از این تعداد، 400 نفر با شیوه نمونه گیری طبقه ایی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن و شاور (AAI) و ابرازوجود گمبریل-ریچی (AI) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از هر دو نوع آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش گام به گام) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن با ابرازوجود رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین، بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا با ابرازوجود رابطه منفی معنادار مشاهده گردید. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در دختران و پسران نیز بیانگر آن است که در تبیین متغیر ابرازوجود توسط سبک های دلبستگی، در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود ندارد .لذا نتایج این پژوهش همسو با یافته های پژوهش های پیشین، نشان دهنده آن است که سبک های دلبستگی، واریانس متغیر ابراز وجود را به صورت معنادار پیش بینی می کنند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1506182 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.