جداسازی گونه های جنس کلبسیلا از عفونت های ادراری و مطالعه فراوانی ژن LuxS در آن ها

پیام:
چکیده:
مقدمه
کروم سنسینگ[Quorum sensing (QS)] یک سیستم ارتباط سلول با سلول است که در پاسخ به تراکم جمعیت سلولی به واسطه تولید مولکول های کوچک خود القاگر(AI) فعال می گردد و در تنظیم بسیاری از اعمال فیزیولوژیکی باکتری ها نقش دارد. بنا بر این، در این مطالعه گونه های جنس کلبسیلا از عفونت های ادراری جداسازی و فراوانی ژن luxS در آن ها به عنوان یکی از اجزاء سیستم QS بررسی شد.
مواد و روش ها
در مجموع تعداد 80 جدایه کلبسیلا از کشت نمونه های ادرار بیماران مبتلا به عفونت ادراری جمع آوری شد. جدایه ها با استفاده از تست های بیوشیمیایی شناسایی شدند. بررسی حضور ژن luxS با استفاده از روش PCR انجام گرفت.
یافته های پژوهش: از میان 80 نمونه مورد بررسی، 37 مورد(2/46 درصد) کلبسیلا پنومونیه، 16 مورد(20 درصد) کلبسیلا اکسی توکا، 16 مورد(20 درصد) کلبسیلا موبیلیس، 5 مورد(2/6 درصد) کلبسیلا رینواسکلروماتیس و 6 مورد(5/7 درصد) کلبسیلا اوزونه شناسایی شد. نتایج PCRنشان داد که ژن luxS در تمام جدایه های مورد مطالعه وجود دارد(100 درصد).
بحث و نتیجه گیری
یافته های ما نشان داد که ژن luxS دارای شیوع بالایی در بین گونه های کلبسیلا است. از آن جا که نقش این ژن در تنظیم فعالیت های فیزیولوژیک باکتری ها از جمله تشکیل بیوفیلم برخی باکتری ها اثبات شده، مطالعات بیشتر ارتباط بیان این ژن و قدرت تشکیل بیوفیلم جدایه های کلبسیلا را مطرح می سازد.
زبان:
فارسی
صفحات:
20 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1508684 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!