برآورد ساختارهای سرعتی رسوبات سطحی در حوزه تهران با استفاده از پراکنش امواج سطحی لاو

چکیده:
در این تحقیق داده های ثبت شده در ده ایستگاه شتاب نگاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، که به مدت 8 ماه به طور پیوسته ثبت شده اند، مورد بررسی قرار گرفته و نوفه ثبت شده در این مدت برای تعیین تابع های گرین تجربی استفاده شد. از طرفی دیگر داده های ثبت شده از زلزله های محلی رخ داده در اطراف تهران در ایستگاه های نصب شده شرکت پارسیان برای برآورد منحنی های پاشش تک ایستگاهی استفاده شد. همبستگی متقابل روی مولفه مماسی یک ساعته صورت گرفت و منحنی های پاشش سرعت گروه مد اساسی امواج لاو، در برد تناوبی 2 تا 5 ثانیه، محاسبه شد. در مرحله بعد، با استفاده از روش وارون سازی مدل دوبعدی و منحنی های پاشش برآورد شده از روش های تک ایستگاهی و نوفه، تغییرات جانبی سرعت گروه امواج لاو در تناوب های پیش گفته محاسبه شد. برای رسیدن به این هدف، منطقه تهران به 88 یاخته با ابعاد o1/0×o1/0 تقسیم بندی و در هر یاخته مقادیر سرعت گروه امواج لاو در تناوب های 2 تا 5 ثانیه برآورد شد. با توجه به پوشش پرتوها، کمینه ابعاد ناهمگنی تفکیک پذیر در این تحقیق، شش کیلومتر به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده، سرعت های کم با سنگ های کنگلومرا و رسوبات با ضخامت زیاد هماهنگی مناسبی داشت و در مناطق گوناگون، جنس رسوبات با سرعت به دست آمده همخوانی خوبی نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
68 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1518228 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!