اثر قرارگیری طولانی مدت در معرض امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین بر فعالیت سیستم کولینرژیک در روده باریک موش صحرایی نر

پیام:
چکیده:
مقدمه
استفاده روز افزون از دستگاه های الکتریکی مولد امواج الکترومغناطیس در سال های اخیر، موجب توجه پژوهشگران به بررسی اثر این امواج بر سلامتی انسان شده است. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر قرارگیری طولانی مدت در معرض امواج الکترومغناطیس با فرکانس فوق العاده پایین بر سیستم کولینژیک روده باریک موش صحرایی می باشد.
روش
تعداد 21 سر موش صحرایی نر بالغ به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول، گروه آزمایش به مدت 75 روز در معرض امواج الکترومغناطیس با فرکانس فوق العاده پایین (50 هرتز، 1 میلی تسلا) در دستگاه سلونوئید روشن قرار گرفتند. گروه دوم، گروه شاهد که در شرایط مشابه با گروه اول و در سلنوئید خاموش قرار گرفتند و گروه سوم، گروه کنترل که در شرایط معمول حیوان خانه نگهداری شدند. حلقه های جدا شده ایلئوم در حمام بافتی متصل به ترانس دیوسر نیروی دستگاه پاور لب (PowerLab) A-D قرار گرفته و پاسخ تغییرات مکانیکی بافت به تجویز دوزهای مختلف استیل کولین ثبت گردید. داده ها با استفاده از آزمون ANOVA یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها
میزان شل شدگی ایلئوم در پاسخ به دوز 10-6 مولار استیل کولین در زمان های مختلف و بعد از کسر تانسیون پایه نشان دهنده کاهش معنی دار (05/0p?)درصد شل شدگی ایلئوم در گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد و کنترل می باشد. در حالی که میزان شل شدگی ایلئوم در پاسخ به دوز 10-5 مولار استیل کولین در گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد و کنترل معنی دار نبوده است.
نتیجه گیری
می توان چنین نتیجه گرفت که امواج الکترومغناطیس با فرکانس فوق العاده پایین در دراز مدت ممکن است موجب کاهش حساسیت گیرنده های کولینرژیک در روده باریک شده باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
185
لینک کوتاه:
magiran.com/p1527994 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!