اثر ضد توکسوپلاسمایی عصاره های اتانولی گیاهان زنیان، افسنطین و غوزه پنبه در شرایط برون تنی

پیام:
چکیده:
مقدمه
تولید داروهای ضد توکسوپلاسما با اثربخشی بالا و عوارض جانبی کم از اهداف مهم تحقیقاتی توکسوپلاسماست. یکی از گزینه ها، فراورده های گیاهی است.
هدف
این مطالعه به منظور تعیین اثر کشندگی عصاره های گیاهان افسنطین، زنیان و غوزه پنبه بر تاکی زوئیت های توکسوپلاسما در شرایط برون تنی عاری از سلول انجام شد.
روش بررسی
تاکی زوئیت سویه RH توکسوپلاسما گوندی ای با غلظت های 10، 50، 100 و 200 میلی گرم/ میلی لیتر عصاره های افسنطین، زنیان و غوزه پنبه در مدت زمان های 10، 30 و 45 دقیقه به طور جداگانه مجاورت و سپس با بلودومتیلن قلیایی رنگ آمیزی شدند. درصد کشندگی عصاره ها با تعیین نسبت تاکی زوئیت های مرده در مقایسه با کنترل تعیین شد. تمامی آزمایش ها به صورت سه گانه انجام شد. از روش زیست سنجی در موش برای تایید 100 درصد اثر کشندگی عصاره ها استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری ANOVA و آزمون تعقیبی توکی آنالیز شد.
نتایج
به طور کلی 100 درصد تاکی زوئیت ها در غلظت های 50، 100 و 200 میلی گرم/ میلی لیتر عصاره افسنطین و 200 میلی گرم/ میلی لیتر عصاره زنیان در هر سه زمان 10، 30 و 45 دقیقه کشته شدند. کمترین درصد کشندگی عصاره های افسنطین، زنیان و غوزه پنبه به ترتیب 4/8 ± 6/19 ، 26/2 ± 30/4 و 1/2 ± 63/4 درصد بود. به روش زیست سنجی در موش 100 درصد کشندگی عصاره ها تایید شد.
نتیجه گیری
هر سه عصاره اثر کشندگی بر تاکی زوئیت ها داشتند. این اثر برای افسنطین و زنیان از غوزه پنبه بیشتر بود. مطالعات بیشتر به منظور شناسایی ترکیبات موثره عصاره ها توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
72 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1538037 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!