بررسی تاثیر عصاره های پروتئینی استخراج شده از دانه های داتوره، یولاف وحشی و تاج خروس بر فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز سوسک برگخوار نارون: Xanthogalerucella luteola (Muller) (Col Chrysomelidae)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سوسک برگخوان نارون Xanthogalerucella luteola (Muller) (Col.: Chrysomelidae) یکی از آفات مهم و خسارت زای نارون در سراسر جهان است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر مهارکنندگی پروتئین های استخراج شده از 3 بذر علف هرز شامل داتوره Datura stramonium L.، تاج خروس Amaranthus retroflexus L. و یولاف وحشی Avena fatua L. روی آلفاآمیلاز سوسک برگخوار نارون با روش رنگ سنجی و هم چنین سنجش در ژل الکتروفورز می باشد. تاثیر 5 غلظت از هر کدام از مهارکننده های استخراج شده از دانه ها بر فعالیت آلفاآمیلاز گوارشی لاروها بررسی شد. نتایج وابسته به غلظت بودن مهارکنندگی آنزیم را نشان داد. در بیش ترین غلظت پروتئین استخراج شده (12 میکروگرم پروتئین) از دانه های تاج خروس، یولاف وحشی و داتوره به ترتیب 71، 79 و 31 درصد از فعالیت آنزیم مهار شد درحالی که در کم ترین غلظت (75/0 میکروگرم پروتئین)، میزان مهار آنزیم به ترتیب 15، 36 و 5 درصد بود. بنابراین مهارکننده یولاف وحشی باعث بیش ترین میزان مهار آنزیم شد. این نتایج در ژل الکتروفورز نیز به اثبات رسیدند. همه مهارکننده های استخراج شده از دانه ها در اسیدیته بهینه 6 بیش ترین میزان مهار را نشان دادند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مهارکننده استخراج شده از یولاف وحشی توانایی خوبی برای تحقیق بیش تر به منظور دستیابی به تصویر روشنی از رابطه بین ترکیبات فعال و ساختار و عملکرد آن ها دارد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
157 تا 167
لینک کوتاه:
magiran.com/p1545607 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!