بررسی ارتباط بین شدت درد قفسه سینه با شاخص های فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به بیماری شریان کرونر بستری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ارزیابی درد قفسه سینه عاملی مهم در بیماری عروق کرونر می باشد. از این روی این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین شدت درد قفسه سینه با شاخص های فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به بیماری شریان کرونر انجام شد.
روش بررسی
مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی روی 80 بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی بیمارستان دکتر مفتح ورامین در محدوده زمانی فروردین تا شهریور ماه سال 1393 انجام شد. در این مطالعه، ارتباط بین شدت درد قفسه سینه بیماران و شاخص های فیزیولوژیک مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
میانگین سنی بیماران 79/13±13/60 سال بود. میانگین شدت درد در بیماران برابر با 14/2±51/6 بود. یافته های مطالعه ارتباط معناداری بین میانگین شدت درد و شاخص های فیزیولوژیک بیماران نشان نداد (05/0
نتیجه گیری
درد قفسه سینه هنوز هم ماهیتی ذهنی داشته و نمی توان از شاخص های فیزیولوژیک به منظور پیشگویی آن استفاده کرد. بنابراین نویسندگان به منظور شفاف شدن کامل ابعاد این موضوع انجام مطالعات بیشتر را توصیه می کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
140 تا 145
لینک کوتاه:
magiran.com/p1549754 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!