بررسی میزان دانش و عملکرد پرستاران بخش اورژانس درباره تریاژ داخل بیمارستانی

چکیده:
مقدمه
اولویت بندی بیماران برای ارایه خدمات بر اساس شدت آسیب و انجام بهترین اقدام درمانی برای بیشترین افراد در کمترین زمان را تریاژ می گویند. هرچند سابقه راه اندازی تریاژ بیمارستانی در ایران به چند سال اخیر بر می گردد ولی امروزه تقریبا تمام اورژانس های بیمارستانی در کشور دارای این واحد در ساختار خود هستند. مسوولیت انجام تریاژ بر عهده پرستاران گذاشته شده است ولی اطلاعات اندکی از میزان دانش و عملکرد ایشان درباره تریاژ در دسترس می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی و عملکرد پرستاران بخش اورژانس درباره تریاژ بیمارستانی انجام گرفته است.
روش کار
این مطالعه از نوع مقطعی آینده نگر می باشد که به منظور بررسی میزان دانش و عملکرد پرستاران در زمینه تریاز بیمارستانی صورت گرفت. نمونه گیری به روش تصادفی ساده و از پرستاران بخش اورژانس بیمارستانهای آموزشی استان یزد انتخاب گردید. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن قبلا مورد تایید قرار گرفته بود صورت گرفت. این پرسشنامه در سه قسمت مشتمل بر 11 سوال دموگرافیک، 15 سوال ارزیابی دانش و 10 سوال ارزیابی عملکرد بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی و نرم افزار آماری SPSS 16.0 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
یافته ها
در مجموع 45 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری شد. 2/62 درصد نمونه ها مرد با میانگین سنی 74/5 ± 92/35 سال و 8/37 درصد زن با میانگین سنی 37/7 ± 82/30 سال بودند. میانگین سنی کلیه پرستاران مورد مطالعه نیز 80/6 ± 34 سال بود. میانگین سابقه کار پرستاران مورد مطالعه به طور کل 89/6 ± 07/10 سال و میانگین سابقه کاری ایشان در بخش اورژانس 70/4 ± 31/5 سال بود. بررسی نتایج بخش دوم پرسشنامه که مربوط به میزان دانش پرستاران بود نشان داد که 07/42 درصد پاسخ های داده شده به این بخش صحیح بوده و میانگین نمرات نمونه های مورد پژوهش 96/1 ± 33/6 بود. همچنین بررسی نتایج میزان عملکرد پرستاران نیز نشان داد که 44/50 درصد پاسخ های داده شده به این بخش صحیح بوده و میانگین نمرات کسب شده در این زمینه 47/1 ± 5 بود. در مجموع 33/45 درصد پاسخ های پرستاران شرکت کننده در پژوهش به آزمون مربوط به سناریو ها صحیح بود. میانگین نمره کل (مجموع بخش میزان دانش و عملکرد) شرکت کنندگان نیز معادل 50/2 ± 33/11 بدست آمد. آنالیز آماری تنها ارتباط معنی داری را بین شیفت کاری و نمره مربوط به میزان دانش پرستاران در زمینه تریاژ (003/0p =) نشان داد.
نتیجه گیری
به نظر می آید میزان آشنایی و احاطه پرستاران شاغل در بخش های اورژانس مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در خصوص تریاژ در سطح کمتر از متوسط قرار دارد. در این راستا برگزاری دوره های باز آموزی مخصوص تریاژ برای پرسنل به منظور ارایه خدمات با کیفیت بالا پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1563617 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.