«یادداشت تحقیقاتی» اثر تنگ شدگی بر آب شستگی تگیه گاه پل و کاربرد صفحات مستغرق برای جلوگیری و کنترل آن

چکیده:
وجود پایه و تکیه گاه یک پل در بستر یک آبراهه موجب کاهش سطح مقطع و انقباض جریان می شود. در چنین شرایطی علاوه بر آب شستگی موضعی کنار پایه و تکیه گاه سازه، زمینه لازم برای وقوع پدیده آبشستگی انقباضی نیز فراهم می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تنگ شدگی بر آب شستگی تکیه گاه پل و تاثیر کاربرد صفحات مستغرق برای جلوگیری یا کنترل آن انجام شد. برای این منظور، چهار تنگ شدگی با نسبت های 333/0، 500/0، 667/0 و 833/0 در یک فلوم آزمایشگاهی با بستر رسوبات غیر چسبنده به قطر متوسط 78/0 میلی متر ایجاد شد. آنگاه از سه جفت صفحه مستغرق با سه زاویه حمله 10، 20 و 30 درجه در بستر فلوم برای محافظت تکیه گاه ها استفاده شد و آزمایش ها با سه دبی نسبی 5/0، 75/0 و 1 دنبال شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که با کاهش عرض جریان عمق آب شستگی افزایش می یابد و کاربرد صفحات مستغرق موجب کاهش آب شستگی کنار تکیه گاه به میزان حداکثر 75 درصد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p1588455 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.