بررسی اثر متقابل بین تعادل کاتیون-آنیون جیره و فیتاز میکروبی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی

نویسنده:
چکیده:
در این تحقیق به منظور بررسی آثار اصلی و متقابل سطوح مختلف تعادل کاتیون-آنیون جیره و آنزیم فیتاز میکروبی بر عملکرد جوجه، خصوصیات لاشه و پاسخ ایمنی، از 1200 قطعه جوجه گوشتی نر سویه تجارتی راس استفاده شد. آزمایش فاکتوریل 3×4 با چهار سطح تعادل کاتیون- آنیون جیره (200، 225، 250 و 275 میلی اکی والان در کیلوگرم جیره) و سه سطح آنزیم فیتاز میکروبی در جیره (صفر، 500 و 750 واحد فیتازی در کیلوگرم جیره) استفاده شد. نتایج نشان داد آثار متقابل بین تعادل کاتیون- آنیون جیره و آنزیم فیتاز باعث تفاوت آماری معنی دار (05/0> P) بر صفات عملکردی (خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، افزایش وزن، شاخص تولید و وزن بدن جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی) شد. آثار متقابل بین تعادل کاتیون-آنیون جیره و فیتاز میکروبی موجب عدم تفاوت معنی دار (05/0 < P) بین تیمارها از نظر خصوصیات لاشه (وزن لاشه، ران ها، سینه، پشت + گردن، کبد، قلب، طحال، سنگدان، بورس فابرسیوس و چربی حفره شکمی و هم چنین وزن و طول قسمت های مختلف روده باریک جوجه های گوشتی) شد. آثار متقابل بین تعادل کاتیون- آنیون جیره و فیتاز میکروبی باعث تفاوت آماری معنی دار (05/0 > P) از نظر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی در دو سن 24 و 34 روزگی شد. به طور کلی، نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که تنوع پاسخ در عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی به مکمل فیتاز در جیره تا حدی می تواند تحت تاثیر تفاوت در سطوح تعادل کاتیون-آنیون جیره باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1590116 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.