برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در ریزشبکه بر پایه مسافرت روزانه خودروها

پیام:
چکیده:
ریزشبکه ها مفهومی جدید در شبکه قدرت هستند که سبب بهبود بازدهی سیستم می شوند. استفاده از خودروهای الکتریکی به عنوان واحدی در ریزشبکه ها می تواند ضمن بهبود قابلیت اطمینان ریزشبکه، باعث کاهش تلفات و نیز افزایش بهره وری ریزشبکه شود. در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودرو و با درنظرگرفتن جابه جایی آن ها بین پارکینگ ها، به بهینه سازی اهداف مسئله پرداخته شود. برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در حضور مدل خط تغذیه ریزشبکه، بهبود قابلیت اطمینان و کاهش کلیدزنی؛ در کنار ارائه و استفاده ازدیدگاهی جدید در انتقال توان بین پارکینگ ها با استفاده از خودروهای الکتریکی از نوآوری های این مقاله هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1598873 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!