جداسازی و شناسایی باکتری های مقاوم به سرب و کادمیم و حذف این فلزات از پساب شهری

چکیده:
فلزات سنگین در بیشتر نقاط دنیا در فرم های فیزیکی و شیمیایی گوناگون و در غلظت های متفاوت به عنوان آلاینده محیط زیست، از طریق تخلیه پساب های متعدد ازجمله پساب های شهری و صنعتی، وارد محیط می شوند. امروزه استفاده از روش های بیولوژیکی در تصفیه و حذف فلزات سنگین از پساب ها مورد توجه زیادی قرار گرفته است. به این منظور در مطالعه حاضر باکتری هایی با مقاومت نسبی به فلزات سنگین کادمیم و سرب از پساب شهری جدا و خالص سازی شدند. باکتری های خالص سازی شده با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی شناسایی و میزان حداقل غلظت بازدارنده آن ها تعیین شد. حداقل غلظت بازدارنده باکتری ها در غلظت های 25، 50، 75،100، 150 ، 300، 500 و 750 میلی گرم در لیتر سرب و کادمیم به دست آمد. سپس توانایی باکتری های برتر با جمعیت CFU/ml 108 به منظور حذف سرب و کادمیم از پساب شهری غنی شده با غلظت های 50، 100، 150 و 300 میلی گرم در لیتر سرب و کادمیم مورد بررسی قرار گرفت. باکتری های باسیلوس لاتروسپروس و یرسینیا سودوتوبرکولوسیس به عنوان باکتری های مقاوم از پساب شهری جداسازی و شناسایی شدند. حداقل غلظت بازدارنده سرب و کادمیم توسط باسیلوس لاتروسپروس و یرسینیا سودوتوبرکولوسیس به ترتیب 300 و 500 میلی گرم در لیتر و همچنین حداکثر درصد حذف فلز سرب از پساب غنی شده با 100 میلی گرم در لیتر سرب توسط باکتری های باسیلوس لاتروسپروس و یرسینیا سودوتوبرکولوسیس به ترتیب 0 6/50 و 7/45 درصد و در مورد کادمیم 18/36 و 41/21 درصد در پساب غنی شده با 100 میلی گرم در لیتر سرب و 150 میلی گرم در لیتر کادمیم به دست آمد.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1602436 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!