مقایسه اثر افزودن نئوستیگمن و کتامین به بوپیواکائین 25% جهت بی دردی اپی دورال در بیماران کاندید عمل جراحی غیر اورژانس شکستگی فمور

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
درد یک مشکل پیچیده طبی استکه کنترل ناکافی آن پس از عمل جراحی اثرات نامطلوبی بر وضعیت فیزیولوژیکی،متابولیکی و روحی بیمار دارد. افزودن مکملهای جدید منجر به افزایش مدت بیدردی میشود. هدف این مطالعه مقایسه افزودن نئوستیگمین وکتامین به بوپیواکائین 25/0% در بی حسی اپی دورال در افزایش مدت بیدردی بعد از عمل میباشد.
مواد و روش ها
در این کارآزمایی بالینی دوسوکور90 بیمار بالای 50 سال با ASA کلاس I،II کاندید عمل جراحی الکتیو ران به صورت تصادفی در سه گروه نئوستیگمین ، کتامین و شاهدتقسیم شدند. همه بیماران بی حسی اپیدورال با بوپیواکائین 25/0 % به میزان cc/segment2دریافت کردند.بعلاوه درگروه اول60میکروگرم نئوستیگمین،درگروه دوم40 میلیگرم کتامیناضافه شد.میزان درد پس از عمل براساس معیار VASو مدت زمان بی دردی و مقدار مسکن مصرفی تعیین و بین سه گروه مقایسه شد.
یافته ها
میانگین اسکور درد در 6 و12 ساعت بعد عمل در گروه کتامین به طور معنی داری کمتر از دو گروه دیگر و در گروه نئوستیگمین کمتر از پلاسبو بود .p ≤ 0.01) ). میانگین مدت بیدردی بعد از عملدر گروه کتامین به طور معنی داری بیشتر از دو گروه دیگر و درگروه نئوستیگمین بیشتراز پلاسبو بود.p ≤ 0.01) ).میانگین دوزمصرفی مسکن(پتدین)در گروه کتامین از همه کمتر بود((P≤0.001.
نتیجه گیری
نئوستیگمین وکتامین همراه با بوپیواکائین 25/0% در بیحسی اپیدورال موجب افزایش مدت بی دردی بعد عمل وکاهش مصرف مسکن می شود که در مورد کتامین بیشتر از نئوستیگمین بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1623646 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.