اثر سن و قسمت های مختلف بدن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی چرم شترمرغ

چکیده:
هدف از این مطالعه ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیائی پوست در سه بخش ناحیه اصلی، گردن و پا در گروه های سنی مختلف بود. برای بررسی ویژگی های چرم شترمرغ برحسب سن و قسمت های بدن، تعداد هجده قطعه پوست با توجه به سه گروه سنی شش ماهه، شش ماه تا یک سال و یک تا 5/1 سال برای تعیین مساحت چرم تهیه شد. مساحت چرم برای شترمرغ های شش ماهه، شش ماه تا یک ساله و یک تا 5/1 ساله به ترتیب 4/1±4/7، 4/1±5/13 و 1/1±2/18 فوت مربع بود. قسمت اصلی، گردن و پا بطور متوسط 5/81، 1/10 و 4/8 درصد اندازه پوست را شامل می شد. متوسط افزایش سطح پوست در حد 9/0 فوت مربع در هر ماه بود. میانگین و دامنه ضخامت چرم 1/0±5/1 (6/0 تا 0/3) میلی متر، نیروی بارپارگی 3/3±2/22 (9/4 تا 2/49) کیلوگرم نیرو، مقاومت در برابر گسیختگی 1/17±3/146 (5/70 تا 7/269) کیلوگرم نیرو/سانتی مترمربع، کشش پذیری 9/4±7/58 (5/21 تا 3/93) درصد و وزن مخصوص ظاهری 05/0±6/0 (4/0 تا 9/0) گرم/سانتی متر مربع بود. افزایش ضخامت پوست متناسب با افزایش سن حیوان بود. اثرات مشابهی در میزان مقاومت چرم مشاهده شد (01/0P<). مقاومت چرم قسمت های اصلی، گردن و پا به ترتیب 3/26±0/129، 2/33±4/123 و 7/41±7/131 کیلوگرم نیرو/سانتی مترمربع بود و در این مورد با یکدیگر تفاوت داشتند (05/0P<). درصد چربی، مواد محلول در آب، مواد آلی محلول در آب، خاکسترسولفاته نامحلول در آب، مواد معدنی، ازت، پروتئین و مقدار pH به ترتیب 4/1±1/16، 5/0±5/1، 2/0±8/0، 3/0±8/0، 1/0±5/0، 3/0±6/9، 9/1±8/59 و 1/0±6/3 درصد بود. مواد محلول، مواد آلی محلول، خاکسترسولفاته نامحلول در آب و مواد معدنی چرم ناحیه پا، بیش از سایر قسمت ها بود (05/0P<). چربی موجود در چرم شترمرغ های شش ماهه و ناحیه اصلی بالاتر از سایر سنین و قسمت های دیگر بود (05/0P<). همین طور میزان ازت و پروتئین چرم شترمرغ های بالاتر از یک سال بیش از شترمرغ های جوان تر (05/0P<) به دست آمد.
زبان:
فارسی
صفحات:
625 -633
لینک کوتاه:
magiran.com/p1649112 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!