تولید آشکارساز سوسوزن سولفید روی آلاییده با نقره[ZnS(Ag)] برای شمارش ذرات آلفا

چکیده:
در این پژوهش، پودر سولفید روی آلاییده با نقره[ZnS(Ag)] با روش شیمیایی هم رسوبی در اتمسفر نیتروژن، به منظور آشکارسازی ذرات آلفا تهیه و سنتز شد. به منظور بهینه سازی بازده شمارش ذرات آلفا، غلظت های متفاوتی از ناخالصی یون نقره مورد بررسی قرار گرفت. ویژگی های اپتیکی و ساختاری پودر سنتزشده با استفاده از طیف فوتولومینسانس (PL) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و الگوپراش پرتو ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفت. سپس پودر سنتزشده با ضخامت های 5/3 تا 25 میلی گرم بر سانتی متر مربع بر روی زیرلایه 2 میلی متری پلکسی گلاس لایه نشانی شد. نتایج نشان داد سوسوزن تولیدشده با ضخامت 75/17 میلی گرم بر سانتی متر مربع، 36 درصد شار گسیلی چشمه را آشکارسازی می کند، درحالی که نمونه تجاری این پودر در شرایط مشابه، 67 درصد گسیل چشمه را آشکارسازی می کند. لذا بازده شمارش ذرات آلفا پودر سنتزشده به این روش، 54 درصد پودر تجاری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1655023 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!