مقایسه افسردگی زنان متاهل کادردرمانی شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی، مدرسین آموزش و پرورش و زنان متاهل خانه دار50 - 25 ساله در شیراز 1393 - 1392

چکیده:
مقدمه
افسردگی، از شایع ترین تشخیص های روان پزشکی در جهان و ایران و بیماری شایع قرن حاضر است که روند رو به رشد و شیوع آن بخصوص در زنان، مشکلی اساسی برای بهداشت روان ایجاد کرده است.
هدف
این پژوهش باهدف تعیین و مقایسه میزان افسردگی زنان متاهل کادردرمانی شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و مدرسین آموزش و پرورش با زنان متاهل خانه دار50 – 25 سال انجام گرفت.
روش
این مطالعه توصیفی – تحلیلی بر روی 2162 زن متاهل کادر درمان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، زنان شاغل مدارس چهار ناحیه آموزش و پرورش شهرستان شیراز و زنان خانه دار به صورت تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه داده های دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد بک 21 سوالی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 با استفاده از آزمونهای آماری کی دو، تحلیل واریانس یک طرفه انجام شد.
یافته ها
نتایج نشان داد میزان کلی افسردگی ( خفیف و شدید) در زنان خانه دار بیشتر از دو گروه دیگر بود (9/55 درصد) اما افسردگی شدید در کادر درمان بیشتر از دو گروه دیگر بود. میزان افسردگی شدید به ترتیب در کادر درمان 6/23 درصد، زنان خانه دار 8/18درصد و شاغلین آموزش و پرورش 8/9 درصد می باشد. بین سطوح افسردگی با بحران، تفاهم با همسر، ناراحتی اعصاب در خود فرد و فامیل درجه یک، مدرسان نواحی گوناگون آموزش و پرورش، رضایت شغلی و ساعت کار پرستاری ارتباط معنی داری وجود داشت ( 05/0P<). نتیجه آزمون تفاوت میانگین تحلیل واریانس یکطرفه نیز نشان داد که بین کادر آموزش و پرورش، زنان خانه دار و پرسنل درمانی با افسردگی ارتباط آماری معنی داری وجود دارد. (001/0>p)
نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان داد که افسردگی به عامل های متعددی بستگی دارد و عامل مشاغل یکی از آنهاست. شیفت در گردش و محیط کاری پر استرس به عنوان یک شاخص تاثیرگذار بر سلامت کارکنان درمانی و عامل مستعد کننده ابتلا به افسردگی بود. همچنین نتایج نشان داد میانگین شیوع افسردگی در زنان خانه دار نسبت به شاغلین بیشتر است و توجه بیشتر مسوولین را در این زمینه می طلبد.
زبان:
فارسی
صفحات:
38 تا 51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1677113 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!