رابطه میان سرسختی ذهنی، روش های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان والیبال جانباز و معلول

پیام:
چکیده:
اهداف
ورزشکاران جانباز و معلول همیشه درگیر تنش های زیادی در طول زندگی خود هستند که همواره ذهن آنها را به خود مشغول می کند. به همین دلیل شناخت عوامل روان شناختی موثر در حل مشکلات و ناهنجاری های رفتاری ورزشکاران جانباز، یکی از روش های بسیار موثر در پیشگیری از اختلالات روانی آنها به شمار می آید. هدف این تحقیق، تعیین رابطه بین سرسختی ذهنی، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در ورزشکاران جانباز و معلول لیگ برتر والیبال نشسته ایران بود.
ابزار و
روش ها
در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی در سال 1393، تعداد 70 ورزشکار مرد جانباز و معلول والیبالیست لیگ برتر والیبال نشسته ایران به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از سه پرسش نامه سرسختی ذهنی ورزشی، راه های مقابله با استرس و آزمون بازنگری شده جهت گیری زندگی جمع آوری شدند. تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS 20 و آزمون های آماری همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده صورت گرفت.
یافته ها
سرسختی ذهنی با راه های مقابله با استرس و سبک های مساله مدار، شهودی و اجتناب مدار رابطه معنی دار داشت. بیش از 8% تغییرات راه های مقابله با استرس توسط سرسختی ذهنی تبیین می شد. همچنین بین خوش بینی با سرسختی ذهنی و مولفه های اطمینان و کنترل رابطه معنی دار وجود داشت‏ و بیش از 18% تغییرات سرسختی ذهنی توسط خوش بینی تبیین می شد. اما خوش بینی تنها با سبک شهودی مقابله با استرس رابطه معنی دار داشت.
نتیجه گیری
والیبالیست های جانباز و معلول سرسخت تر با روش های بهتری با استرس مقابله می کنند. همچنین با آموزش مهارت های خوش بینی می توان سرسختی ذهنی را بهبود داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1679687 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!