تخمین تبخیر از سطح خاک در حالت غیر ماندگار و شرایط متغیر رطوبتی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
بخش بزرگی از کشور پهناور ما به دلیل واقع شدن در منطقه خشک و نیمه خشک، با کمبود آب رو به رو است. زیرا در این نواحی، از یک سو بارش های آسمانی و دسترسی به منابع آب محدودتر بوده و از سوی دیگر عوامل جوی موثر بر تبخیر با شدت بیشتری عمل می کنند. علاوه بر این، تبخیر از سطح خاک نه تنها باعث اتلاف آب می گردد، بلکه ممکن است موجب شور شدن خاک نیز شود. هدف از این پژوهش، اندازه گیری مقدار تبخیر از سطح خاک لخت در شرایط متغیر رطوبتی از جمله حضور و عدم حضور زهکش، لایه غیر قابل نفوذ و سطوح مختلف ایستابی و همچنین برآورد مقدار تبخیر با استفاده از مدل پارامتریک پیشنهادی زارعی و همایی بر مبنای معادله رطوبتی بروکز و کوری بود.
مواد و روش ها
بدین منظور، لایسیمترهایی تهیه و با خاکی لوم- شنی پر شد. مقادیر تبخیر تجمعی و لحظه ای لایسیمترها سه نوبت در روز اندازه گیری شد. همچنین مقدار تبخیر با استفاده از مدل مذکور بر مبنای معادله رطوبتی بروکز و کوری به صورت تابعی از افت سطح ایستابی برآورد شد.
نتایج و بحث: ارزیابی مدل نشان داد که بیشترین و کمترین کارایی مدل، به ترتیب به ازای سطوح ایستابی 150 و 75 سانتی متر، مقادیر 98 و 81 درصد به دست آمد. همچنین نتایج، همبستگی نزدیکی بین مقادیر اندازه گیری و برآورد شده نشان داد. کم برآوردی مدل را می توان به تبخیر ناشی از حرکت رو به بالای آب به صورت بخار، از بین رفتن ساختمان طبیعی خاک به هنگام کوبیدن نمونه ها و نیز خطای اندازه گیری نسبت داد. افزون بر آن، با افزایش عمق سطح ایستابی، نتایج حاصل از مدل مطابقت بیشتری با مقادیر اندازه گیری شده داشت.
نتیجه گیری
مدل پارامتریک زارعی و همکاران تطابق بسیار خوبی با مقادیر واقعی اندازه گیری شده تبخیر نشان داد. بنابر این می توان از این مدل برای تخمین تبخیر در شرایط مشابه آب و هوایی استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
310
لینک کوتاه:
magiran.com/p1681006 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.