اثر عوامل محیطی و پایه های مادری بر برخی صفات بذر چغندرقند

چکیده:
درصد وزنی اندازه استاندارد بذر و درصد قوه نامیه مکانیکی (درصد مغزدار بودن) بذر چغندرقند بر درآمد فروش و ضریب تبدیل بذر، موثر است. در این تحقیق میزان اثر عوامل محیطی و پایه های مادری بر عملکرد، درصد قوه نامیه مکانیکی بذر چغندرقند، درصد جوانه زنی و ضریب تبدیل ده سینگل کراس چغندرقند مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1393 در اردبیل، فیروزکوه و کرج انجام شد. سینگل کراس ها از تلاقی ده پایه مادری نرعقیم و یک پایه پدری ایجاد شدند. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر متقابل محیط و پایه های مادری بر عملکرد بذر خام، عملکرد بذر اندازه استاندارد، عملکرد بذر قابل فروش، ضریب تبدیل، درصد قوه نامیه مکانیکی قبل از پوک گیری و درصد وزنی بذر قابل فروش معنی دار بود. محیط و پایه های مادری، درصد وزنی بذر اندازه استاندارد، درصد قوه نامیه مکانیکی بذر چغندرقند بعد از پوک گیری و درصد جوانه زنی را تحت تاثیر قرار دادند. لیکن نتایج نشان داد که درصد بذر مغز دار جوانه نزده چغندرقند فقط تحت تاثیر محیط می باشد. درصد قوه نامیه مکانیکی بذر چغندرقند قبل از پوک گیری در کرج، اردبیل و فیروزکوه به ترتیب 90/41، 69/73 و 40/91 درصد بود. در نتیجه عملکرد بذر قابل فروش و ضریب تبدیل سینگل کراس ها در کرج و سپس اردبیل نسبت به فیروزکوه برتری معنی داری داشتند. نتایج نشان داد که اثر محیط بر زمان اولین گل باز شده و باز شدن 50% گل ها، معنی دار بود. لیکن پایه های مادری و پایه پدری در زمان شروع گل دهی و باز شدن 50% گل ها در کرج، اردبیل و فیروزکوه، هم زمان بودند. بیشترین درصد وزنی بذر قابل فروش به سینگل کراس های MS FC 708 * OT 231،MS KWS * OT 231 و MS 7112 * OT 231 در کرج و در اردبیل به سینگل کراس MS KWS * OT 231 به ترتیب حدود 64 ، 61 و 47 درصد تعلق داشت. بنابراین، بر اساس نتایج این مطالعه استنباط می شود که کوتاه بودن دوره رشد زایشی همراه با یکنواختی رشد بوته ها در یک سینگل کراس، می تواند در نهایت به افزایش رسیدگی یکنواخت و ضریب تبدیل بذر منجر شود. بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی به سینگل کراس های MS FC 607 * OT 231 و MS FC 452 * OT 231 به ترتیب با 91/84و 79/33 درصد تعلق داشت. می توان نتیجه گرفت که برخی صفات کمی و کیفی موثر بر درآمد فروش و ضریب تبدیل بذر چغندرقند، به شرایط محیطی رشد بذر بر روی پایه مادری و عوامل ژنتیکی والدین بستگی دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1724207 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.