شبیه سازی عددی جریان دوفازی داخلی اتمایزر گازدار به کمک مدل حجم سیال

چکیده:
در تحقیق حاضر جریان دوفازی داخل اتمایزر گازدار، در نسبت های دبی جرمی گاز به مایع 0.08%، 0.32%، 1.24% و 4.9% و دبی مایع 0.38 L/min، به کمک مدل تعقیب سطح مشترک حجم سیال شبیه سازی شده است. هدف از این شبیه سازی بررسی رژیم های جریان دوفازی داخل اتمایزر گازدار و تآثیر آن بر کیفیت اتمیزاسیون و همین طور بررسی ناپایداری های سطح مشترک مایع- گاز در رژیم های مختلف جریان دوفازی داخل اتمایزر می باشد. با توجه به بالا بودن سرعت فاز گازی در دبی مایع ثابت و نسبت های دبی جرمی گاز به مایع بالا، اثر تراکم پذیری فاز گازی، که در مطالعات قبلی لحاظ نشده، در نسبت دبی جرمی گاز به مایع 1.24% و 4.9% در نظر گرفته شده است. همین طور در تمام شبیه سازی ها، اثر نیروی گرانشی لحاظ شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که با افزایش دبی جرمی گاز به مایع، رژیم جریان دوفازی داخل مجرای تخلیه اتمایزر گازدار از رژیم جریان حبابی با حباب های کشیده به رژیم جریان حلقوی انتقال می یابد. همین طور با انتقال رژیم جریان از رژیم جریان حبابی به رژیم جریان حلقوی، ضمن کاهش ضخامت فیلم مایع خارج شونده از روزنه تخلیه، ناپایداری-های سطح مایع در رژیم جریان حلقوی افزایش یافته و لیگامنت های جدا شده از سطح مایع کوتاه تر، باریک تر و ناپایدارتر می شوند. این نوع رژیم جریان برای اتمایزر گازدار بسیار موثر می-باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1725192 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.