شبیه سازی یک دزیمتر جدید بر پایه ی ویژگی های الکتریکی کامپوزیت پلی متیل متاکریلایت - نانولوله ی کربن

پیام:
چکیده:
نانولوله های کربن از طریق آمیختن با پلیمرها در کسر وزنی خاصی موسوم به آستانه ی گذر الکتریکی، منجر به افزایش ناگهانی و چندمرتبه ای رسانندگی الکتریکی کامپوزیت پلیمر- نانولوله ی کربن می شوند. در پژوهش حاضر، با توجه به این ویژگی، ایده ی استفاده از کامپوزیت پلی متیل متاکریلات- نانو لوله ی کربن به شکل یک دزیمتر فعال مطرح شد. از جمله عوامل موثر در پاسخ این نوع دزیمتر، تغییر مقاومت الکتریکی کامپوزیت در اثر جذب پرتو است. به منظور بررسی پارامترهای دزیمتری مربوط به کامپوزیت فوق در آهنگ های دز مختلف، از نرم افزار COMSOL و روش المان محدود بهره گیری شد. در این شبیه سازی چگالی جریان الکتریکی کامپوزیت PMMA-CNT با ضخامت mμ 10 تحت ولتاژ ثابت V3 در آهنگ های دز مختلف در مدت min 2 برای نمونه هایی با درصدهای وزنی متفاوت نانولوله کربن، نزدیک به ناحیه ی آستانه ی گذر الکتریکی یعنی 17/0، 19/0 و 30/0 به دست آمد. مقدار دز جذبی از حاصل ضرب آهنگ دز در مدت زمان تابش دهی محاسبه شد. خطی بودن پاسخ دز از mGy 400 تا حدود Gy 3 در گستره ی دز تشخیصی و درمانی را می توان عاملی مثبت به منظور استفاده از ماده ی کامپوزیتی فوق با کاربردهای دزیمتری تلقی کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1737938 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.