بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت میوه کیوی رقم هایوارد

چکیده:
سابقه و هدف
بررسی امکان استفاده تلفیقی یا جایگزینی تدریجی کودهای شیمیایی با کودهای آلی در تغذیه باغ های کیوی به دلیل مخاطرات زیست محیطی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی و افزایش ارزش تجاری میوه های ارگانیک، اقدامی ضروری است . تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات کوتاه مدت چهار نوع کود آلی در مقایسه با کود کامل شیمیایی بر عملکرد کل، اجزای عملکرد و ویژگی های کیفی میوه کیوی انجام شد.
مواد و روش ها
این تحقیق مزرعه ای کوتاه مدت، در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 6 تیمار ( یک تیمار کود کامل شیمیایی، 4 تیمار کود آلی شامل30 کیلوگرم از آزولا یا آزوکمپوست یا کود گاوی یا ورمی کمپوست و یک تیمار بدون کود) و 4 تکرار، در باغ کیوی پژوهشکده مرکبات رامسر انجام شد. کودها در سایه انداز درخت با خاک سطحی مخلوط و کنترل علف های هرز و آبیاری قطره ای، در مواقع نیاز انجام شد. بعد از رسیدن، میوه ها برداشت و ویژگی های کمی و کیفی آنها تعیین شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که ویژگی های کمی مانند عملکرد کل هر درخت، وزن میوه های بازارپسند و درصد آن و درصد ماده خشک میوه در تیمارهای تغذیه شده با کود آلی و یا کود شیمیایی بطور معنی دار بیشتر از تیمار بدون کود بدست آمد. حداکثر و حداقل عملکرد کل میوه بین تیمارهای کودی بترتیب در تیمار آزوکمپوست (kg84) و آزولا (kg 62) بدست آمد. کمترین و بیشترین وزن میوه های ریز به ترتیب در درختان تیمار شده با ورمی کمپوست (kg 1) و آزولا (kg 18)، کمترین و بیشترین میوه های کج و معوج به ترتیب در تیمار ورمی کمپوست و کود گاوی و کمترین و بیشترین میوه های غیربازارپسند در هر درخت به ترتیب در تیمار ورمی کمپوست (5 کیلو گرم) و کود گاوی (28 کیلوگرم) بدست آمد. در درختان تیمار شده با ورمی کمپوست و آزوکمپوست، حداکثر( 58 کیلوگرم) و تیمار شده با آزولا حداقل میوه های بازارپسند (kg 36) تولید شد. صفات کیفی میوه مانند سفتی و مواد جامد محلول ( (TSS در زمان برداشت در تیمارهای مختلف اختلاف معنی دار ندارد. اسیدیته عصاره میوه ((pH در درختان تغذیه شده با کود های آلی مشابه تیمار شاهد ولی بیشتر از کود شیمیایی است اما بین تیمارها تفاوت معنی دار وجود ندارد.. اسیدیته قابل تیتراسیون (TA) و مقدار ویتامین C در میوه درختان تیمار شده با کودهای آلی و شیمیایی بطور معنی داری از تیمار شاهد بیشتر است.
نتیجه گیری
با استناد به نتایج این تحقیق، می توان گفت در ارتباط با ویژگی های کمی میوه در زمان برداشت، مصرف کودهای آلی و یا شیمیایی اثر مثبت و مشابه ای بر عملکرد کل و عملکرد میوه های بازارپسند در مقایسه با تیمار بدون کود داشت لذا در کیوی کاری ها کودهای آلی می تواند جایگزین کود های شیمیایی شود. بین کودهای آلی، آزوکمپوست و ورمی کمپوست مناسب تر تشخیص داده شد. بدلیل مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی، می توان از کودهای آلی قابل دسترس در شمال ایران، بررسی شده در این مطالعه بویژه آزوکمپوست، ورمی کمپوست و کود گاوی به منظور افزایش عملکرد و تولید میوه کیوی ارگانیک در کیوی کاری های استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
183 -195
لینک کوتاه:
magiran.com/p1757299 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.