ساختار هندسی جت آفریقا-آسیا در وردسپهر زبرین و پاسخ آن به گرمایش زمین در مدل های CMIP5

چکیده:
در این پژوهش، چگونگی شبیه سازی جت جنب حار های آفریقا-آسیا در وردسپهر زبرین در مقایسه با داده های بازتحلیل و همچنین شبیه سازی پاسخ این جت به تغییر اقلیم در خروجی مدل های مرحله پنجم از «پروژه مقایسه متقابل مدل های جفت شده» موسوم به CMIP5 ارزیابی و تحلیل می شود. داده های بازتحلیل مورد استفاده در این کار برای بررسی خطای مدل ها، ERA-Interim می باشد. این مطالعه بر مبنای شاخص های هندسی جت شامل عرض جغرافیایی یا به اختصار عرض جت، پهنا و تندی جت است، و منطقه جت به دو قطاع مجزای آسیا و آفریقا تقسیم می شود.
مهم ترین ویژگی های چرخه فصلی جت در دوره گذشته که در میانگین چند مدلی CMIP5 شبیه سازی می شود، عبارت از شیب تغییرات مثبت (منفی) از فصل سرد (گرم) به گرم (سرد) در شاخص عرض جت و برعکس این چرخه در دو شاخص تندی و پهنای جت برای هر دو قطاع است. بر اساس نتایج بررسی، عرض جت در همه فصل ها و تندی جت در همه فصل ها به جز بهار در قطاع آسیا بیشتر از آفریقا است. این ویژگی ها به خوبی با داده های بازتحلیل همخوانی دارد و برای بیشتر فصل ها و شاخص ها، میانگین چند مدلی خطا استوار نمی باشد. خطاهای استوار برای عرض جت در میانگین چند مدلی، به تابستان و زمستان قطاع آفریقا (به ترتیب 86/1- و 90/0- درجه)، برای پهنای جت به تابستان قطاع آسیا (91/0 درجه) و برای تندی جت به زمستان و پاییز قطاع آفریقا (به ترتیب 92/2- و m/s 82/1) و تابستان آسیا (m/s 99/2-) مربوط می شود.
پاسخ جت به گرمایش زمین، در همه شاخص ها و در بیشتر فصل های دو قطاع، در سناریوی RCP4.5 ضعیف تر از RCP8.5 است. در سناریوهای RCP4.5 و RCP8.5 میانگین جهانی واداشت تابشی کل ناشی از گسیل انسانی گازهای گلخانه ای تا سال 2100 (پایان قرن بیست ویکم) به ترتیب 5/4 و W/m2 5/8 فرض می شود. تغییرات برخی از شاخص ها در بعضی از فصل ها از دوره گذشته به آینده در میانگین همادی چند مدلی استوار است. تغییرات استوار مربوط به سناریوی RCP8.5 برای میانگین چند مدلی بدین صورت است که در فصل بهار، در هر دو قطاع آفریقا و آسیا، پهنای جت به ترتیب حدود 5/0 و 2/0 درجه و تندی جت در قطاع آسیا حدود m/s 1/1 افزایش می یابد. در تابستان، در قطاع آفریقا، تندی جت کاهش می یابد (حدود m/s 7/0) ولی در قطاع آسیا، جت علاوه بر تقویت (m/s 4/0)، حدود 8/0 درجه به سمت استوا جابه جا می شود. در فصل پاییز، در قطاع آفریقا، تندی جت کاهش (m/s 39/1-) یافته و عرض جت حدود 3/0 درجه به سمت قطب جابه جا می شود. دیگر نکته قابل توجه آن است که برای فصل زمستان و هر دو قطاع، میانگین چند مدلی تغییر استواری را در هیچ یک از شاخص های جت، به جز افزایش جزئی و نسبتا استوار در پهنا برای قطاع آفریقا (حدود 2/0 درجه) نشان نمی دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1780261 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.