نقش پمپ تراوشی AcrAB در مقاومت به فلوروکینولون ها در جدایه های کلبسیلا پنومونیه جمع آوری شده از مراکز پزشکی کرمانشاه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
یکی از مکانیسم های دخیل در مقاومت کلبسیلا پنومونیه به فلوروکینولون ها، پمپ های تراوشی AcrAB است. در این مطالعه فراوانی ایزوله های کلبسیلا پنومونیه دارای ژن های کد کنندهAcrAB و نقش پمپ های تراوشی در مقاومت به فلوروکینولون بررسی گردید.
روش بررسی
165 نمونه مختلف بیماران از مراکز پزشکی کرمانشاه جمع آوری و از میان آن ها 100 ایزوله کلبسیلا پنومونیه توسط کیت API-20E تایید شد. حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها به سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین با استفاده از آزمایش های Disk diffusion و (MIC (Minimum Inhibitory Concentration تعیین شد. ژن هایacrA و acrB با روش PCR مورد آزمایش قرار گرفتند. بررسی اثر ماده مهارکننده پمپ های تراوشی باکتریایی، (CCCP) Carbonyl cyanide m- chlorophynyl hydrazone، با غلظت نهایی 5 میکروگرم بر میلی لیتر بر روی MIC ایزوله های مقاوم به فلوروکینولون ها به روش آگار دایلوشن انجام شد.
یافته ها
از 100 ایزوله کلبسیلا پنومونیه، (28 درصد) 28 ایزوله به سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین مقاوم بودند. هر دو ژن acrA و acrB در تمام ایزوله های کلبسیلا پنومونیه مقاوم به آنتی بیوتیک ها وجود داشت. اثر CCCP بر روی ایزوله های مقاوم به سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین منجر به کاهش میزان MIC در 11 ایزوله (2/39 درصد) شد که از میان آن ها میزان MIC در 5 ایزوله از مقاوم به حساس تغییر یافت.
نتیجه گیری
گرچه میزان مقاومت بالای دارویی ایزوله ها تنها به دلیل پمپ های تراوشی نمی باشد، اما نتایج مهار پمپ تراوشی نشان دهنده نقش آن ها در مقاومت 39 درصد ایزوله ها بود. هم چنین وجود ژن های AcrAB در همه ایزوله های کلبسیلا پنومونیه مقاوم به فلوروکینولون ها اهمیت این پمپ ها را نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
12 تا 21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1798848 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!