بررسی رابطه بین سبک های هویت و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان ساری

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
پیشرفت تحصیلی به عنوان یک تکلیف مهم برای نوجوانان تحت تاثیر عوامل فردی و اجتماعی قرار دارد. سبک های هویت و انگیزه پیشرفت به عنوان سازه های روانشناختی دو دسته از این عوامل هستند. لذا این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین سبک های هویت و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان ساری انجام شد.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن را، کلیه دانش آموزان دوره متوسطه تشکیل می دادند. روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 379 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه سبک هویت برزونسکی و انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های همبستگی پیرسون، t مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS19 انجام گرفت.
یافته ها
نتایج نشان داد که بین سبک اطلاعاتی (0/627- =P و 0/0001=P)، سبک هنجاری (0/598- =R و 0/0001 =P) و مقیاس تعهد (0/564- =R و 0/0001=P) با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ولی بین سبک اجتنابی با انگیزه پیشرفت رابطه منفی و معناداری وجود دارد (337/0 -=R و 0/0001=P).
نتیجه گیری
بین سبک های هویتی با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و سبک اطلاعاتی بیشترین ارتباط را با انگیزه پیشرفت دارا می باشد. بدین ترتیب به نظر می رسد جهت دست یافتن به پیشرفت های تحصیلی توجه به سبک های هویت ضروری باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
46 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1799272 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.