بررسی تنوع ژنتیکی برخی از لاین های خیار با استفاده از صفات مورفولوژیکی از طریق تجزیه به مولفه های اصلی و تجزیه خوشه ای

چکیده:
شناسایی و جمع آوری ژنوتیپ های برتر محصولات باغی اولین گام در برنامه های اصلاحی به شمار می رود. در کشور ما به دلیل عدم شناخت کافی از ژرم پلاسم گیاهان باغی، برنامه های اصلاحی مناسبی روی محصولات باغی خصوصا خیار انجام نشده است. هدف این تحقیق، گروه بندی ژنوتیپ های خیار، بر اساس صفات مورفولوژیکی و تعیین فواصل ژنتیکی آن ها می باشد. به همین منظور، 25 لاین خیار برای 25 صفت مورفولوژیکی با استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی و تجزیه خوشه ایمورد ارزیابی قرار گرفتند. در تجزیه به مولفه های اصلی دوازده مولفه اول 88 درصد از کل واریانس متغیرها را توجیه نمودند، که سهم هر کدام از دوازده مولفه اول به ترتیب 97/17، 25/12، 45/11، 74/8، 52/7، 12/6، 13/5، 53/4، 29/4، 77/3، 44/3 و 86/2 درصد بود. در تجزیه خوشه ایاز روش فاصله اقلیدسی و الگوریتم متوسط فاصله بین گروه ها (UPGMA) برای گروه بندی کل لاین ها استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده کل لاین ها در هفت گروه مجزا جا گرفتند و ضریب کوفنتیکی 84/0 بود. نتایج حاکی از تنوع ژنتیکی زیاد بین لاین های مورد بررسی بود کهاز این تنوع جهت هتروزیس و انتخاب والدین مناسب در برنامه های تلاقی به منظور تولید ارقامی باصفات مطلوب می توان استفاده نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p1834285 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.