اندازه گیری مقدار رآکتیویته ی معادل میله های کنترل در رآکتور صفر - قدرت آب سنگین (HWZPR) با سوخت ترکیبی

پیام:
چکیده:
میله های کنترل و ایمنی، سیستم تخلیه ی اضطراری آب سنگین، سیستم اندازه گیری سطح آب و سیستم های مربوط به تنظیم توان رآکتور، سیستم هایی هستند که در رآکتور صفر- قدرت آب سنگین (HWZPR) برای کنترل رآکتیویته مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین مقدار
رآکتیویته ی معادل میله های کنترل و ایمنی باید معیارهای لازم برای ایمنی رآکتور را فراهم نمایند. کاربرد میله های ایمنی، در خاموش کردن رآکتور به صورت معمول و نیز در هنگام بروز حادثه است. طبق معیارهای ایمنی بهره برداری از رآکتور، مقدار رآکتیویته ی معادل میله ها باید بیش از رآکتیویته ی مثبت اضافی ذاتی رآکتور باشد، در هنگام بروز حادثه سریعا وارد قلب شده و رآکتیویته ی مثبت را جبران نماید. میله های کنترل به منظور کنترل گذر از حالت زیربحرانی به حالت فوق بحرانی مورد استفاده قرار می گیرند. طبق راهنمای ایمنی رآکتور به منظور بهره برداری ایمن از رآکتور، در شرایط نزدیک به حالت بحرانی، آهنگ اعمال رآکتیویته ی مثبت نباید بیش از (Dk/k)/s 4-10×2 بوده و مقدار رآکتیویته ی معادل هر میله ی کنترل نیز باید کم تر از 2/0 درصد Dk/k باشد. طبق محاسبات و اندازه گیری های انجام شده، این شرایط در رآکتور صفر- قدرت آب سنگین فراهم شده است. با تغییر سوخت رآکتور از فلزی به ترکیب فلزی و اکسید، مقدار رآکتیویته های معادل میله های کنترل اندازه گیری و طبق نتایج به دست آمده امکان برآورده شدن معیارهای ایمنی پیش گفته، در ترکیب سوخت جدید تایید شد.  
زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1857519 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!