اثر پیری تسریع شده بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و برخی ترکیبات آنتی اکسیدانی ژنوتیپ های جو

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی اثر پیری تسریع شده بر فعالیت ترکیبات آنتی اکسیدانی و شاخص های جوانه زنی جو آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا" تصادفی روی هشت ژنوتیپ بومی جو به همراه دو رقم شاهد به رخ و نصرت در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل پیر کردن بذر در دو سطح پیری و عدم پیری(شاهد) و عامل دوم شامل ده ژنوتیپ جو بود.درصد جوانه زنی پس از پیری در بیشتر ژنوتیپ ها کاهش یافت اما این کاهش نسبت به بذرهای پیر نشده معنی دار نبود.پیری تسریع شده به طور معنی داری سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه،غلظت رنگیزه های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم کاتالاز را کاهش داد. اما میانگین مدت زمان جوانه زنیو محتوای کل فنلی ژنوتیپ ها و دو رقم به رخ و نصرتپس از پیری افزایش یافت. ژنوتیپ شماره سه بیشترین فعالیت آنزیم کاتالاز را پس از پیری داشت. افزایش فنل در ژنوتیپ ها متفاوت بود به طوری که ژنوتیپ شماره هشت بیشترین محتوای فنل را قبل و بعد از پیری داشت همچنین این ژنوتیپ نسبت به سایر ژنوتیپ ها کمتر تحت تاثیر پیری تسریع شده قرار گرفت.به طور کلیژنوتیپ هایی که محتوای فنلی و فعالیت آنزیمیبالایی داشتند از بنیه وسرعت  جوانه زنی  بالاییپس از پیری بذر برخوردار بودند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1878903 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.