تاثیر پرایمینگ با اسیدآسکوربیک بر شاخص های جوانه زنی و فعالیت برخی آنزیم های آنتی-اکسیدان در بادرشبویه (. Dracocephalum moldavica L) تحت تنش شوری

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر با اسید آسکوربیک (صفر، 40، 60، 80 میلی مولار) بر افزایش مقاومت به شوری (صفر، 100 و 150 میلی مولار کلرید سدیم) بادرشبویه در مرحله جوانه زنی، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در دانشگاه شهرکرد (سال 1394) انجام گرفت. صفات مورد بررسی عبارت بود از درصد و سرعت جوانه زنی، طول و وزن خشک دانه رست، شاخص بنیه بذر و فعالیت آنزیم های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و گایاکول پراکسیداز نتایج نشان داد که با افزایش درجه شوری به نحو معنی دار از میزان شاخص های جوانه زنی کاسته شد. با این وجود، پرایمینگ با اسیدآسکوربیک (40 میلی مولار) از اثرات منفی کلریدسدیم بر جوانه زنی بادرشبویه کم کرد. در این سطح از پرایمینگ، شاخص بنیه بذر تحت تنش شوری 100 میلی مولار تا 32% و در شوری 150 میلی مولار تا 2/7 برابر افزایش یافت. از آنجایی که نحوه فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در راستای تاثیر غلظت بهینه اسید آسکوربیک تحت تنش شوری بود نتیجه گیری می شود پرایمینگ اسید آسکوربیک با افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان باعث کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از کلرید سدیم در بافت های بادرشبویه شده و متعاقبا مقاومت این گیاه به تنش شوری در مرحله جوانه زنی افزایش می یابد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p1878907 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.