اثر تنش خشکی بر برخی از خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه ای در کلزا (Brassica napus)

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی برخی صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ حساس (Hayola308) و متحمل (SLM046) به خشکی کلزا (Brassica napus)، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت در زمان در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در شرایط کنترل شده انجام شد. عامل ها شامل ژنوتیپ و سطوح تنش بود که در زمان اسپلیت شدند. تنش خشکی با قطع آبیاری در مرحله قبل از گلدهی اعمال شد. صفات مورد بررسی در 24، 48، 72 و 96 ساعت پس از تنش اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد تنش خشکی سبب کاهش وزن خشک ریشه ژنوتیپ Hayola308 و همچنین افزایش معنی دار نسبت طول ریشه به طول ساقه، وزن تر ریشه و میزان مالون دآلدیید در ژنوتیپ SLM046 می شود. در 48 ساعت پس از تنش خشکی، وزن تر ساقه ژنوتیپ SLM046 بیش تر از ژنوتیپ Hayola308 بود. محتوای نسبی آب برگ در 24 ساعت پس از تنش خشکی در ژنوتیپ SLM046 و Hayola308 به ترتیب 59/88 و 52/38% بود. میزان پراکسید هیدروژن در نمونه های تحت تنش ژنوتیپ Hayola308 بیش تر از نمونه های آبیاری شده بود. اختلاف معنی داری از نظر نشت الکترولیت در نمونه های مورد بررسی وجود نداشت. به طور کلی به نظر می رسد طول ریشه، نسبت طول ریشه به ساقه، محتوای نسبی آب، وزن تر ریشه و تفاوت وزن تر و خشک ساقه و ریشه بیش تر و همچنین عدم تغییر در وزن خشک ریشه و میزان پراکسید هیدروژن در ژنوتیپ SLM046 نسبت به ژنوتیپ Hayola308، عواملی مرتبط با تحمل به تنش ژنوتیپ SLM046 باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p1878912 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.