بررسی تاثیر منشاء تولید، انبارداری و ضدعفونی بذر بر تجزیه کیفی و بیوشیمیایی بذر ذرت سینگل کراس 704

پیام:
چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تغییرات زوال دو منشاء مختلف بذر ذرت در دو شرایط مختلف انجام شد. تیمارها شامل منشاء تولید بذر در دو سطح (کرج و مغان)، نگهداری بذر در دو منطقه (انبارکنترل شده و شرایط آب وهوایی مغان)، ضدعفونی بذر در دو سطح (ضدعفونی شده و ضدعفونی نشده) بودند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. صفات مورد اندازه‌گیری شامل درصد گیاهچه عادی، متوسط زمان جوانه زنی، شاخص وزنی و طولی بنیه، درصد گیاهچه عادی در آزمون سرما، درصد خروج ریشه‌چه، میزان فعالیت کاتالاز و پراکسیداز و میزان مالون دی آلدیید بودند. نتایج نشان داد بذرهای تولیدی کرج نسبت به مغان4 درصد، بذرهایی که در انبار کنترل شده نگهداری شدند نسبت به کنترل نشده 3 درصد و بذرهای ضدعفونی شده نسبت به ضدعفونی نشده حدود 2درصد از گیاهچه عادی بالاتری برخوردار بودند. میزان فعالیت کاتالاز در بذرهای تولیدی کرج از بذرهای تولیدی مغان بیش تر (14 درصد) بود. ضدعفونی بذر اثر معنی داری بر فعالیت کاتالاز نداشت. نتایج نشان دادند ضدعفونی بذر بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز و محتوی مالون دی آلدیید اثر معنی دار داشت، به طوری که فعالیت پراکسیداز در بذرهای ضدعفونی شده 11 درصد بیش تر و محتوی مالون دی آلدیید حدود 8 درصد نسبت به بذرهای ضدعفونی نشده کم تر بود. نتایج نشان داد اثر متقابل منشاء بذر و انبار نگهداری بذر بر درصد گیاهچه عادی در آزمون سرما، فعالیت آنزیم پراکسیداز و محتوی مالون دی آلدیید معنی دار است. بذرهای تولیدی کرج که در انبار کنترل شده نگهداری شدند بالاترین میزان درصد گیاهچه عادی (92 درصد) و فعالیت پراکسیداز (042/0 میکرومول H2O2 بر دقیقه بر میلی گرم پروتیین)و کم‌ترین میزان مالون دی آلدیید (3 نانومول برگرم وزن تر) را دارا بودند. بنابراین کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت منجر به اختلال در مراحل جوانه زنی، کاهش بنیه و در نهایت زوال بذر شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -121
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.