بررسی اثر افزودن عصاره متانولی پوست سبز بنه ( Pistacia atlantica) بر پایداری اکسایشی روغن سویا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
امروزه با توجه به خاصیت آنتی اکسیدان های طبیعی در جلوگیری از عملکرد رادیکال های آزاد و اثرات نامطلوب آنتی اکسیدان های سنتزی کاربرد آنها در صنایع غذایی بیشتر مورد توجه واقع شده است. در این پژوهش اندازه گیری ترکیبات فنلی و خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره حاصل از استخراج متانولی پوست بنه (Pistacia atlantica) و اثر آنتی اکسیدانی آن بر روغن سویا مورد بررسی قرار گرفت. قدرت آنتی اکسیدانی عصاره ذکر شده به کمک آزمون های اندازه گیری قدرت مهار رادیکال آزاد به دو روش ABTS و DPPH اندازه گیری قدرت احیا کنندگی آهنIII و اندازه گیری ترکبیات فنلی کل به روش فولین – سیوکالتو انجام شد. سپس عصاره استخراج شده در چهار سطح (100، 250، 500 و 1000 پی پی ام) به همراه یک نمونه حاوی آنتی اکسیدان سنتزی BHT به عنوان نمونه شاهد به روغن سویای تصفیه شده بدون آنتی اکسیدان اضافه شد. نمونه ها به مدت 12 روز در دمای 60 درجه سانتی گراد قرار گرفتند و عدد پراکسید و تیوباربیتوریک اسید در روزهای 2، 4، 6، 8، 10 و 12 اندازه گیری شد. میزان IC50 در آزمون DPPH و ABTS به ترتیب در غلظت های 150 و ppm 500 عصاره مشاهده شد. در روز دوازدهم اعداد تیوباربیتوریک اسید در نمونه حاوی ppm 1000 عصاره و نمونه حاوی ppm 200 BHT به ترتیب 937/5±27/78 و 720/2 ±909/491 میلی گرم مالون آلدهید و اعداد پراکسید در این دو نمونه به ترتیب 010/0 ±98/19 و 816/0 ±121 میلی اکی والان پراکسید در کیلوگرم روغن رسید. طبق نتایج این پژوهش فعالیت آنتی اکسیدانی وابسته به غلظت عصاره بوده و در غلظت های بالاتر میزان مهار رادیکال آزاد بیشتر مشاهده شد. همچنین با گذشت زمان در نمونه های حاوی عصاره نسبت به آنتی اکسیدان سنتزی قدرت مهار اکسیداسیون بالاتر بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
499 تا 507
لینک کوتاه:
magiran.com/p1890117 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!