اثر دما و گونه های مختلف حبوبات روی ویژگی های زیستی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus یک آفت خسارت زای مهم دانه های حبوبات است. در این تحقیق اثر تغذیه روی پنج گونه حبوبات (باقلا، لوبیا چشم بلبلی، عدس، ماش و نخود) در هفت دمای ثابت 18، 21، 24، 27، 30، 33 و 36 (1±) درجه سلسیوس روی طول دوره ی نشو و نمای سوسک چهارنقطه ای بررسی شد. پارامترهای رشد جمعیت آفت روی پنج گیاه میزبان در دمای بهینه 27 درجه سلسیوس و نیز در هفت دمای ثابت روی لوبیا چشم بلبلی محاسبه گردید. مدل های خطی، برای توصیف ارتباط بین دما و نرخ نشو و نمای آفت استفاده شد. براساس نتایج، کمترین طول دوره ی پیش از بلوغ روی لوبیا چشم بلبلی در دمای 33 درجه و بیشترین دوره روی باقلا در دمای 18 درجه سلسیوس بود. بیشترین و کمترین مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) به ترتیب رویلوبیا چشم بلبلی و باقلا در دمای 27 درجه سلسیوس به دست آمد. از نظر غلظت پروتئین، نشاسته، درصد سختی و رطوبت دانه ها تفاوت معنی داری بین میزبان های مختلف وجود داشت. هم چنین، همبستگی معنی داری بین برخی پارامتر های زیستی با درصد رطوبت دانه های حبوبات مشاهده شد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که سوسک چهار نقطه ای حبوبات میزبان لوبیا چشم بلبلی را نسبت به سایر میزبان ها بیشتر ترجیح داد و باقلا نامناسب ترین میزبان برای نشو و نمای این آفت بود. آستانه حداقل دمایی (T0) برای دوره رشدی آفت با روش رگرسیون خطی معمولی بسته به میزبان بین 3/8 تا 3/9 درجه سلسیوس تعیین شد. همچنین کمترین و بیشترین نیاز دمایی (k) آفت به ترتیب روی لوبیا چشم بلبلی و باقلا به دست آمد.
زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1903367 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!